معادله ساختاری عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی در فضای حاکم بر کسب و کار ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

چکیده

این مطالعه معادله ساختاری عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی در فضای حاکم بر حوزه‌ی کسب و کار ورزشی انجام شد. جامعه آماری اعضای هیئت علمی تربیت بدنی دانشگاههای آزاد اسلامی می باشد که تعداد آنها 1000نفر بودند .نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی خوشه ای به خوشه های شمال ،جنوب،شرق،غرب،مرکز برای واحدهای دانشگاهی صورت گرفت و اساتید نیز نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود.که تعداد نمونه آماری 252نفر انتخاب شدند. برای مدل، یک پرسشنامه‌محقق ساخته تهیه شد که شامل 55 گویه و مؤلفه‌های شبکه‌های اجتماعی .طراحی محصول . خدمات الکترونیک .ارتباطات بازاریابی، زنجیره ارزش و تسهیم دانش می‌باشد. روایی آن توسط تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بررسی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ 91/0 تأیید شد. پرسش‌نامه در اختیار 252 نفر از اساتید تربیت بدنی سراسر کشور قرار گرفت. دادها توسط نرم افزار SPSS21 و AMOS تجزیه‌و تحلیل شدند. نتایج برای مدل معادلات ساختاری نشان داد که ضرایب مسیر برای شبکه های اجتماعی، طراحی محصول، خدمات الکترونیک، ارتباطات بازاریابی، زنجیره ارزش و تسهیم دانش به‌ترتیب 79/0، 76/0، 57/0، 72/0، 71/0 و 73/0 بود.نتایج به دست آمده شبکه های اجتماعی بیشترین سهم و خدمات الکترونیک کمترین سهم در این مدل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation Of Electronic Marketing Implementation Model In The Field Of Sports Marketing

نویسندگان [English]

  • salman farsi
  • hamid reza saybani
  • mehdi savadi
Department of Sport Management, Qeshm Branch, Islamic Azad Universiy, Qeshm, iran.
چکیده [English]

This study was performed on the structural equation of factors affecting e-marketing in the prevailing environment in the field of sports business. The statistical population is the physical education faculty members of Islamic Azad universities, which numbered 1000 people. Sampling using Morgan table and using cluster random sampling method to clusters of north, south, east, west, center for units University and professors were sampled randomly. The statistical sample size was 252 people. For the model, a researcher-made questionnaire was prepared that includes 55 items and components of social networks. Product design. Electronic services. Marketing communications, value chain and knowledge sharing. Its validity was confirmed by confirmatory and exploratory factor analysis and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.91. The questionnaire was given to 252 physical education teachers across the country. Data were analyzed by SPSS21 and AMOS software. The results for the structural equation model showed that path coefficients for social networks, product design, e-services, marketing communications, value chain and knowledge sharing were 0.79, 0.76, 0.57, 0.72, 71, respectively. 0 and 0.73. The results obtained social networks have the highest share and electronic services have the lowest share in this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • product design
  • E-Services
  • marketing communications