شناسایی و رتبه بندی چالش‌های همراستایی کسب و کار و فناوری اطلاعات: راهکاری برای همسویی استراتژیک (مطالعه موردی: شرکت فولاد جنوب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی چالش‌های همراستایی کسب وکار و فناوری اطلاعات: راهکاری برای همسویی استراتژیک بوده است. جامعه آماری شامل 10 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت فولاد جنوب در خصوص برنامه‌ریزی استراتژیک و فناوری‌های اطلاعاتی بودند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد، که شامل 6 چالش همراستایی کسب و کار با فناوری اطلاعات بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که عدم ایجاد امکانات برای به انجام رساندن فعالیت‌ها با وزن نسبی (0.308)، عدم حمایت و مشارکت هیأت مدیره با وزن نسبی (0.254)، عدم وجود واحدی مجزا برای برنامه‌ریزی سازمانی گسترده با وزن نسبی (0.163)، عدم وجود مهارت‌ها و تخصص‌های مناسب فناوری اطلاعات و استراتژی با وزن نسبی (0.134)، عدم توجه به ارزیابی میزان آمادگی سازمان با وزن نسبی (0.081) و عدم استفاده از فناوری اطلاعات برای کسب مزیت رقابتی استراتژیک با وزن نسبی (.053) در رتبه‌های اول تا ششم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Business and Information Technology Alignment Challenges: A Strategy for Strategic Alignment (Case Study: Southern Steel Company)

نویسندگان [English]

  • Faramarz Khaleghi 1
  • Mohammad Ebrahim Mohammadpoor Zarandi 2
1 Department of IT Management , Tehran Central Branch. Islamic Azad University. Tehran. Iran
2 Department Of Industrial Management, Tehran Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:
The purpose of the present study was to identify and rank business alignment challenges with Information Technology: a strategy for strategic alignment. Statistical population consisted of ten managers and experts of South Steel Company regarding strategic planning and information technologies. A paired comparisons questionnaire was used to collect and to gathering the data, which included six business alignment challenges with information technology (IT) . Hierarchical analysis process was used to analyze the data.
The results showed that lack of facilities for performing activities of relative weight (0.308), Lack of board support and relative weight (0.254), Lack of a separate unit for enterprise-wide planning with relative weight (0.163), Lack of appropriate Information Technology (IT) skills and strategies with relative weight (0.134). Failure to evaluate organization readiness with relative weight (0.081). And not using information technology (IT) to gain strategic competitive advantage with a relative weight (.053) ranks first to sixth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Alignment
  • strategy
  • Business
  • analytical hierarchy process
  • Southern Steel Company