شناسایی گلوگاه ها و شاخص های مؤثر جهت وصول مطالبات معوق بانک با استفاده از روش دیمتل فازی(Fuzzy DEMATEL) (مورد مطالعه: یکی از بانک های بزرگ تجاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بانکی,دانشکده علوم اقتصادی، موسسه علوم بانکی ,تهران, ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی,دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ,تهران, ایران

4 گروه حسابداری,دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی ,تهران, ایران

چکیده

یکی از چالش های اساسی که امروزه بانکها با آن مواجه هستند مشکل مطالبات معوق و تسهیلات وصول نشده آنهاست و این امر می‌تواند منشأ بسیاری از بحرانها باشد. در واقع گسترش حجم فزآینده مطالبات معوق علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. لذا در مقاله حاضر به منظور شناسایی شاخصها و تجزیه و تحلیل آنها، از دو پرسشنامه مجزا جهت گردآوری و تحلیل نظرات مدیران و کارشناسان صاحب نظر در حوزه وصول مطالبات استفاده شد. با استفاده از پرسشنامه اول شاخصهای بدست آمده با چند خبره صاحب نظر (10 نفر) در زمینه تحقیق مورد نظر به بحث گذاشته شد تا اصلاحاتی اعمال گردد. در پرسشنامه دوم(7 نفر)، با استفاده از دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL)، به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف ، شاخصهای وصول مطالبات که دارای وابستگی درونی و تأثیر متقابل بر روی یکدیگر هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد شاخص چگونگی نظام مندکردن نظارت بر وصول مطالبات غیرجاری عامل اصلی در موانع وصول مطالبات معوق می باشد و مجموع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این شاخص از دیگر شاخصها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of bottlenecks and effective criteria for nonperforming claims of the bank using the Fuzzy DEMATEL method (Case study: one of the large commercial banks)

نویسندگان [English]

  • davod khosroanjom 1
  • behzad keshanchi 2
  • Sayed Mehdi Ahmadi Afshar 3
  • amir pourgholi 4
1 Department of Industrial Management, College of Management & Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Department of Banking Management, College of Economic Sciences, School of Banking Sciences, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, College of Management, Tehran Markaz Branch, Islamic azad university Tehran, Iran.
4 Department of Accounting, College of Economic & Accounting, Tehran Markaz Branch, Islamic azad university Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the main challenges that banks face today is the problem of nonperforming claims and their uncollected facilities, and this can be the source of many crises.
The growing volume of nonperforming claims in addition to locking up and freezing resources and slowing down liquidity in the economy, reduces accreditation and optimal allocation of resources when providing facilities to productive customers. Therefore, in order to identify the indicators and analyze them, two separate questionnaires were used to collect and analyze the opinions of managers and experts in the field of credit and nonperforming claims. Then, using the first questionnaire, the components and criteria obtained were discussed with several experts in the field of research (10 experts) to make corrections. In the second questionnaire (7 experts), using the Fuzzy DEMATEL approach, in order to identify the strengths and weaknesses of the indicators, factors and criteria of receivables that have an internal dependence and interaction on each other are analyzed. The results showed that the criterion of how to systematize the monitoring of non-current claims is the main factor in the obstacles to the collection of nonperforming claims and the total effectiveness of this criterion is higher than other criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nonperforming claims
  • Fuzzy DEMATEL
  • how to systematize the monitoring of non-current claims