ارائه مدلی به منظور توسعه روابط برند- مصرف‌کننده در صنعت هتلداری برمبنای نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، واحدتهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی به منظور توسعه روابط برند- مصرف‌کننده در صنعت هتلداری برمبنای نظریه داده بنیاد اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری بود و با بهره‌مندی از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) انجام شد. مطابق با الگوی نظام مند نظریـة داده بنیـاد، خبرگان و مدیران با سابقه در صنعت هتلداری برای جامعـة آماری انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل روابط برند- مصرف‌کننده در صنعت هتلداری بر مبنای نظریه‌پردازی داده بنیاد منجر شد. در نهایت، الگویی برای روابط برند- مصرف‌کننده در صنعت هتلداری شناسـایی شـد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که برای توسعه روابط برند- مصرف‌کننده در صنعت هتلداری، مدیران بایستی به کلیه مقوله‌ها و زیر مقوله‌های شناسایی‌شده در این پژوهش به‎دقت توجه کنند و در خصوص هر یک از آن‌ها اطلاعات لازم و کافی داشته باشند بعلاوه این پژوهش لزوم توجه به روابط برند- مصرف‌کننده در صنعت هتلداری را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model presentation for developing brand-consumer relationships in the hotel industry based on Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • hamid alizadeh 1
  • Bahram kheiri 1
  • Seyed Abbas Heydari 2
1 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of business management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to provide a model for developing brand-consumer relationships in the hotel industry based on the data theory of the foundation. The research method is qualitative and based on data theory of the foundation. Semi-structured interviews were used to collect data and data analysis was performed by Strauss and Corbin method and paradigm model. Sampling was theoretical sampling method and was done using targeted (judgmental) techniques. According to the systematic model of the data theory of the foundation, experts and managers with experience in the hotel industry were selected for the statistical community. The results of analyzing the data obtained from the interviews during the open, pivotal and selective coding process led to the creation of a brand-consumer relationship model in the hotel industry. Finally, a model for brand-consumer relations in the hotel industry was identified. The findings of this study indicate that in order to develop brand-consumer relationships in the hotel industry, managers should pay close attention to all categories and subcategories identified in this study and have the necessary and sufficient information about each of them. Research shows the need to pay attention to brand-consumer relationships in the hotel industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand
  • Consumer
  • brand-consumer relations
  • Hotel Industry