بررسی عوامل راهبردی موفقیت کسب و کارهای خانگی با رویکرد مدلسازی ساختاری – تفسیری و MICMAC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی،واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

3 گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین،تهران ،ایران

چکیده

امروزه اهمیت کارآفرینان و کسب وکارهای نوپا در توسعه ی اقتصاد ملی و منطقه‌ای به دلایل متعددی از جمله نقش کارآفرینان بعنوان عاملان ایجاد نوآوری مولد اشتغال پایدار و همچنین عامل افزایش مزیت رقابتی تایید شده است. چنین شرایطی سبب می‌شود که سیاست‌گذاری‌های کلان کشورها به سمت حمایت از ایجاد و توسعه‌ی کسب وکارهای نوپا سوق یابد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل راهبردی موفقیت کسب و کارهای خانگی با رویکرد مدلسازی ساختاری – تفسیری و می‌ک مک است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه بود. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه در این تحقیق برای مرحله اول خبرگان کارآفرینی می‌باشند. روش نمونه‌گیری بصورت گلوله برفی بود. برای تحلیل داده‌ها ار نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج مدل ساختاری - تفسیری نشان داد که عوامل راهبردی در 2 سطح دسته‌بندی شدند و بررسی تحلیل می‌ک مک نشان داد که عامل محیط اکثر عوامل موجود را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the strategic success factors of home business with a structural-interpretive modeling approach

نویسندگان [English]

  • منیژه صفایی 1
  • mir ali syed nagavi 2
  • mohamad javad kameli 3
1 Department of Entrepreneurship,، Qazvin Branch،Islamic Azad University,Qazvin، Iran
2 Department of Human Resource Management ، , Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Deartment of Human Resource Management, Amin University of Law Enforcement Sciences , Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowday, the importance of entrepreneurs and start-ups in the development of national and regional economies has been confirmed for several reasons, including the role of entrepreneurs as agents of creating sustainable employment-generating innovation and also increasing competitive advantage. Such a situation causes the macro-policies of countries to support the creation and development of start-up businesses. The main purpose of this study is to investigate the strategic factors of home business success with a structural-interpretive modeling ISM and MICMAC.
The present research is applied in terms of research purpose and descriptive-survey research in terms of research topic and questions. Data collection tool included a questionnaire. this study The statistical population studied in this study are for the first stage of entrepreneurship experts.
The sampling method was snowball. Excel software was used to analyze the data. The results ISM showed that strategic factors were classified into 2 levels and the analysis MICMAC showed that the environmental factor affects almost all factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • "؛" strategic factors
  • "؛" home businesses