بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: داده های شعب بانک‌ ملی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل. مازندران. ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران. مازندران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

4 گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی راه دانش بابل. مازندران. ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک‌ ملی استان مازندران) است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری از کلیه مشتریان شعب بانک‌ ملی استان مازندران تشکیل شده و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر انتخاب شده است. روش نمونه-گیری روش غیراحتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه است که روایی و پایایی آن تائید شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار پی‌ال‌اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر (انتظار عملکرد، شرایط تسهیل کننده، انگیزه، ارزش قیمت، عادت، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات) بر بانکداری همراه تاثیر معنادار دارد. همچنین مصرف مشتری از بانکداری همراه بر رضایت و وفاداری تاثیر معناداری دارد و فرضیه‌های انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و کیفیت اطلاعات بر بانکداری الکترونیک تاثیرمعنادار ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Use of Mobile Banking by Customers (Case Study: Data of Branches of National Bank of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Hooman Shababi 1
  • Mahmoud Yahyazadehfar 2
  • Maryam Ghiasabadi Farahani 3
  • Arash Geran Orimi 4
1 Department of Management, Non-Profit-Non-Governmental Higher Education Institute Rah-e Danesh Babol Mazandaran.Babol, Mazandaran. Iran.
2 Department of Business Management, University of Mazandaran. Mazandaran, Iran.
3 Department of Business Management, Young and Elite Researchers Club of Islamic Azad University, Arak, Iran.
4 Department of Business Management, Rah-e-Danesh-e-Babol Non-Profit Higher Education Institute. Mazandaran. Iran.
چکیده [English]

Business and business practices are one of the most important areas that were rapidly and strongly influenced by the use of new information and communication technologies and the Internet. One of these services is mobile banking. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the use of mobile banking by customers of National Bank branches in Mazandaran province. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the study was the customers of the branches of the National Bank of Mazandaran province, from which 384 people were selected based on the Cochran's formula and the available probability sampling method. The data collection tool was a questionnaire and PLS software was used for its analysis. The results showed that performance expectations, facilitator conditions, motivation, price value, habit, system quality and service quality have a significant effect on e-banking. Also, customer consumption of e-banking has a significant effect on satisfaction and loyalty and the hypotheses of effort expectation, social impact and information quality do not have a significant effect on e-banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction
  • customer loyalty
  • Mobile Banking