طراحی الگوی بهبود تصویر ذهنی، آگاهی و شناخت برند پست‌بانک ایران در جذب مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سیستم بانکی بخشی از نظام اقتصادی است که جمع‌آوری و جذب انواع سپرده‌ها و تخصیص آن جهت تامین نیازهای مالی انواع فعالیت‌های اقتصادی از اهداف آن بشمار می‌رود. از این‌رو بانک‌ها با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار مهمی در نظام‌های اقتصادی ایفا می‌نمایند. در این تحقیق، الگوی بهبود تصویر ذهنی، آگاهی و شناخت برند پست بانک ایران در جذب مشتری که با استفاده از رویکرد گرندد تئوری بر اساس سه مرحله کدگذاری باز و کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بدست آمده، از طریق روش مدلسازی معادلات ساختاری و LISREL مورد آزمون و برازش قرار گرفت. تحقیق به صورت کیفی انجام شد کلیه مدیران یا سرپرستان ارشد در پست بانک ایران جامعه تحقیق بوده و نمونه خبرگان به صورت غیرتصادفی انتخاب شد و به منظور گردآوری دادهها و اشباع مقوله ها 20 مصاحبه عمیق صورت گرفت حاصل این فرایند پس از تحلیل آنها شناسایی 13 مقوله اصلی بود که بر اساس مدل پارادایمی، مدل مفهومی تحقیق را شکل دادند. نتایج تحقیق برازش مدل مفهومی را تأیید و یک مدل جامع برای طراحی الگوی بهبود تصویر ذهنی، آگاهی و شناخت برند پست بانک در جذب مشتری و انجام سرمایه گذاری و سایر خدمات ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for improving the mental image, awareness and recognition of the Post Bank of Iran brand in attracting customers

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shamsi 1
  • Alireza Shirvani 1
  • mashaallah valikhani 2
1 Department of Public Administration, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Department of Public Administration, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The banking system is part of the economic system in which the collection and attraction of various deposits and its allocation to meet the financial needs of various economic activities is one of its objectives. Therefore, banks play a very important role in economic systems by having a major part of the working capital. In this research, the pattern of improving the mental image, knowledge and understanding of Post Bank of Iran brand in customer attraction, which is obtained using the grounded theory approach based on three stages of open coding and axial coding and selective coding, through structural equation modeling and software. LISREL was tested and fitted. Since the research was conducted qualitatively, all managers or senior managers in Post Bank of Iran were the research community and the sample of experts was selected non-randomly and then 20 in-depth interviews were conducted to ccategories. this process was to identify 13 main categories that formed the conceptual model of the research the paradigm model the results of the research confirmed the fit of the conceptual model and a comprehensive model was presented to design a model for improving the mental image, in attracting customers and making investments and other services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental image
  • brand awareness
  • brand recognition
  • customer attraction
  • Post Bank of Iran