تاثیر سرمایه گذاران خطرپذیر و وام بانکی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ,واحد تهران شرق, دانشگاه آزاد اسلامی,تهران,ایران .

2 گروه مدیریت, واحد تهران شرق, دانشگاه ازاد اسلامی ,تهران,ایران.

چکیده

در محیط اقتصادی پویای امروزی،کشورها به‌خوبی دریافته‌‌اند که عامل اصلی رشد اقتصادی بر محور بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌گردد.تأمین مالی مناسب را شاید بتوان مهمترین عامل برای موفقیت شرکت های کوچک و متوسط است که مشکلات و محدودیت های بسیاری را در تامین مالی خارجی دارند. لذا بر پایه این استدلال، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر (VC)وبانک ها در وام ها وعملکرد شرکت های کوچک و متوسط است.در این پژوهش اطلاعات مربوط به ۲۹ شرکت نمونه در دوره زمانی ۸ ساله بین سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۷مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت(درمجموع 232 شرکت- سال) تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. براساس نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر،شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر (VC) و بانک ها در وام های بانکی،کیفیت گزارشگری و بدهی های بلند مدت شرکت های کوچک و متوسط تاثیر معناداری ندارد ولی بر عملکرد این شرکت ها تاثیر معنادار و مستقیم (هرچند ضعیف) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

impact of venture capitalists and bank loans on the performance of small and medium enterprises

نویسندگان [English]

  • marjan minaie 1
  • fatemeh samadi 2
1 Department of Management ,Shargh Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran.
2 Department of Management,, Shargh Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran.
چکیده [English]

In today's dynamic economic environment, the era of traditional business examples is over. Today, the economies of developed countries are based on small and medium enterprises. On the other hand, proper financing may be considered the most important factor for the success of companies; Especially small and medium companies that have many problems and limitations in foreign financing. Therefore, based on this argument, the purpose of this study is to investigate the role of venture capital firms (VC) and banks in loans and performance of small and medium enterprises. In this study, information about 29 sample companies in an 8-year period between 1390-98 (a total of 232 companies-years) was analyzed to examine the relationship between variables to test the research hypothesis.
Based on the results of the present study, venture capital firms (VCs) and banks in bank loans, the quality of reporting and long-term debt of small and medium enterprises has no significant effect, But it has a significant and direct impact on the performance of these companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Venture capital (VC)
  • financing
  • performance and small and medium enterprises