شناسایی و ارزیابی شاخص های تجاری سازی دانش با رویکرد بین الملل در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی ، واحدعلی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول ، ایران،

2 گروه اقتصاد و مدیریت ، دانشکده مدیریت وعلوم انسانی ،دانشگاه گلستان ، گرگان ،ایران

3 گروه کارآفرینی ، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، گرگان ، ایران ،

4 گروه مدیریت کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ، علی آباد کتول، ایران،

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی شاخصهای تجاری سازی دانش با رویکرد بین الملل در شرکتهای دانش بنیان تهران انجام پذیرفت. پژوهش مذکور از نظر هدف کاربردی و بر مبنای ماهیت داده‌ها نیز از نوع آمیخته (کمی و کیفی)بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی ، شامل اساتید کارآفرینی و خبرگان شرکت های دانش بنیان بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 15 خبره انتخاب شدند. جامعۀ آماری این پژوهش در بخش کمی شامل تمام مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های فناوری واقع در پردیس دانشگاهی بود که به روش نمونه گیری تصادفی و گلوله برفی تعداد 175 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی هر دو ابزار مورد سنجش قرار گرفت و تایید شدند. روش تحلیل داده‌ها در بخش کمی، جهت روایی مدل از تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شاخصها شامل، آمادگی نهادی، اقتصاد کلان، بنگاه یا شرکت، بهره‌برداری از ارزش، پیشنهاده ارزش، تبیین مفهوم، خدمات حمایتی، زایش و برآیش ایده، زیست بوم، سرمایه معنوی، ظرفیت کارآفرینی فناورانه، قابلیت مدیریت کسب‌وکار و کیفیت شبکه بودند که در وضعیت مطلوبی قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and evaluation of knowledge commercialization indicators with an international approach in knowledge-based companies in Tehran

نویسندگان [English]

  • afsaneh arabi 1
  • . Mahmoud Reza Cheraghali 2
  • Mohammad Sharif Sharifzadeh 3
  • mohammad bagher gorji 4
1 Department of Entrepreneurship Management,, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 . Department of Economics and Management, Faculty of Management and Humanities, Golestan University, Gorgan, Iran
3 Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 . Department of Entrepreneurship Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and evaluate knowledge commercialization indicators with an international approach in knowledge-based companies in Tehran. The research was applied in terms of purpose and based on the nature of the data was mixed (quantitative and qualitative). The statistical population in the qualitative section included entrepreneurship professors and experts of knowledge-based companies, and 15 experts were selected using purposive sampling method. The statistical population of this study in a small part included all managers and experts of knowledge-based companies located in technology parks located on the university campus, 175 people were selected by random sampling and snowball sampling. In a small part, a researcher-made questionnaire was used. The validity and reliability of both instruments were evaluated and confirmed. Data analysis method in the quantitative part, for the validity of the model from confirmatory factor analysis and structural equation model and the results of the research showed that the indicators include, institutional readiness, macroeconomics, firm or company, value utilization, value proposition, concept explanation Support services, idea generation, ecology, intellectual capital, technological entrepreneurial capacity, business management capability and network quality were in good condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge commercialization
  • international approach
  • Knowledge-Based Companies