ارایه مدل علی عوامل موثر بر توسعه عملکرد سازمانی بر اساس سرمایه فکری سبز و نوآوری سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کسب و کار ، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز ، ایران.

2 گروه مدیریت ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز ،ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی اپادانا، شیراز ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارایه مدل علی عوامل موثر بر توسعه عملکرد سازمانی بر اساس سرمایه فکری سبز و نوآوری سبز می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی می باشد که بر حسب روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است و با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه داده‌های مورد نیاز جمع‌-آوری شده است. در این تحقیق جامعه آماری کارکنان بانک سپه شهر شیراز (پنج بانک ادغامی) می باشد. باتوجه به اینکه تعداد کارکنان بانک سپه شهر شیراز مشخص نیست از فرمول کوکران با حجم جامعه نا محدود برای تعیین تعداد نمونه استفاده می گردد. 384 پرسشنامه بین نمونه های در دسترس توزیع شد وتعداد 217 پرسشنامه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS 3 Smart انجام شده است بررسی کلی نتایج آزمون فرضیات نشان داد که ابعاد سرمایه فکری سبز تاثیر معناداری بر عملکرد سازمان و نوآوری سبز دارد و نوآوری سبز تاثیر معنا داری بر عملکرد سازمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a causal model of factors affecting the development of organizational performance based on green intellectual capital and green innovation

نویسندگان [English]

  • meysam Azizi 1
  • musa rahimi 2
  • fatme kabiri 3
1 Department of Business Management, Faculty of Humanities, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.
2 Department of Management, shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.
3 Department of Management, Faculty of Humanities, Apadana Institute of Higher Education, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a causal model of factors affecting the development of organizational performance based on green intellectual capital and green innovation. The purpose of the opinion is an application that is descriptive-survey according to the research method and the required data has been collected using a questionnaire. In this study, the statistical population is the employees of Sepah Bank in Shiraz. Due to the fact that the number of employees of Sepah Bank in Shiraz is not known, Cochran's formula with unlimited community size is used to determine the number of samples. 384 questionnaires were distributed among the available samples and 217 acceptable questionnaires were collected. Data analysis was performed using Smart pls3 and Spss software. A general review of the hypothesis test results showed that the dimensions of green intellectual capital have a significant effect on organizational performance and green innovation and green innovation has a significant effect on organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green intellectual capital
  • Green innovation
  • Organizational Performance