عوامل موثر در توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه امور فرهنگی - برنامه ریزی امور، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت آموزشی عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر در توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی بود. تحقیق از نوع گردآوری داده‏ها تحقیقات توصیفی-همبستگی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 80 نفر بود که به روش سرشماری نمونه گیری شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‏های محقق ساخته استفاده شد. تحلیل داده‏ها با استفاده روش‏های آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کالموگراف-اسمیرنوف و آزمون‏ پیرسون) انجام شد. نتایج نشان داد: مولفه های (رهبری کارآفرینانه در دانشگاه‌، آموزش کارآفرینی، فرهنگ کارآفرینی و شایستگی های کارآفرینانه) بر توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی تاثیر دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه دو متغیر مولفه های (رهبری کارآفرینانه در دانشگاه‌، آموزش کارآفرینی، فرهنگ کارآفرینی و شایستگی های کارآفرینانه) و مولفه های توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب برابر مولفه توسعه آموزشی و پژوهشی (422/0)، مولفه توسعه ساختاری و تشکیلاتی (586/0)، مولفه توسعه فرهنگی و اجتماعی (511/0)، مولفه توسعه اقتصادی و مالی (635/0) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

affected factors on entrepreneurial University in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Farnaz Amir Pour 1
  • Esmaeil kavousy 2
  • Mojtaba moazemi 3
1 Department of higher education Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Cultural Affairs - Affairs Planning, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of higher education Management, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was study the affected factors on entrepreneurial University in Islamic Azad University. The method conducted in this study is field research and library literature one. In terms of the way of conducting, it will be correlational research and in terms of the research purpose, it will be among applied researches. The statistical population of the study was 80 employees of Islamic Azad University who were selected by census method. According to a sample formula should be 80. Therefore, questionnaires were distributed among members of the target population. In Next Phase, the researcher has analyzed and interpreted the data gathered. Both descriptive and inferential statistics have been used to analyze the data of this study. Description of data has been presented in table representing different indices such as absolute and relative frequency, mean, standard deviation and variance in background and main variables. Correlational tests, multiple regression and F-test were used to get into the proper conclusion and test hypotheses. The results showed that dimentions ofdimentions (entrepreneurial of leadership , instruction of entrepreneurship , culture of entrepreneurship, Characteristics traits) influences on entrepreneurial University in Islamic Azad University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • entrepreneurial of leadership
  • instruction of entrepreneurship
  • culture of entrepreneurship
  • characteristics traits