تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی روان‌شناختی با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت سیمان صوفیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی روان‌شناختی با نقش میانجی عدالت سازمانی بود. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی-توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان سیمان صوفیان به تعداد 420 نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 201 نفر بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه توانمندسازی روان‌شناختی با 15 گویه، رهبری اصیل با 15 گویه و عدالت سازمانی با 10 گویه استفاده شد. پرسشنامه در مقیاس لیکرت و بصورت پنج‌گزینه‌ای تنظیم شده بود. روایی محتوای ابزار پژوهش براساس نظرات کارشناسان و روایی سازده نیز با تحلیل عاملی تاییدی مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی کلیه متغیرها نیز بالای 70/0 آمد که نشان‌دهنده پایا بودن ابزار پژهش بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد که برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون سوبل استفاده گردید. نوآوری تحقیق این است که موضوع توانمندسازی روان‌شناختی به صورت عملیاتی با عدالت سازمانی در ارتباط قرار گرفت و اهمیت رهبری اصیل نیز در ارتباط بین این دو متغیر تبیین گردید. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد: رهبری اصیل بر توانمندسازی روان‌شناختی با نقش واسط عدالت سازمانی تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of genuine leadership on psychological empowerment with the mediating role of organizational justice (Case study: Sufian Cement Company)

نویسندگان [English]

  • mohammadali naserikuche biyuk 1
  • ali rezaeian 2
  • gholamreza goudarzi 3
  • alireza amirkabiri 1
1 Department of public Management, central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of public Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Faculty of Islamic Studies and Managementm, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was the effect of genuine leadership on psychological empowerment with the mediating role of organizational justice. The present study was a descriptive-survey study. The statistical population of the study was all 420 employees of Sufi Cement. Using Morgan table, 201 people were randomly selected as a sample. For data collection, psychological empowerment questionnaire with 15 items, authentic leadership with 15 items and organizational justice with 10 items were used. The questionnaire was arranged on a Likert scale in five options. The content validity of the research tool was confirmed based on the opinions of experts and the constructed validity was confirmed by confirmatory factor analysis. Cronbach's alpha coefficient for measuring the reliability of all variables was above 0.70, which indicates the reliability of the research tool. Data analysis was performed using SPSS software that Sobel test was used to test the hypotheses. The novelty of the research is that the issue of psychological empowerment was operationally related to organizational justice and the importance of genuine leadership was explained in the relationship between these two variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genuine Leadership
  • Organizational Justice
  • psychological empowerment
  • sense of meaning
  • Trust