تدوین مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر ادراک مصرف کنندگان از ایمنی محصول (مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی تهران،ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

چکیده

ایمنی محصولات برسلامت شهروندان یک جامعه‌ و بهبود کیفیت زندگی تاثیر می گذارد.بر این اساس در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و ارایه مدلی از عوامل موثر بر ادراک از ایمنی محصول هستیم. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری،توصیفی تحلیلی، از نظر رویکرد،ترکیبی‌‌است.با توجه به اینکه پیشینه تحقیق مرتبط وجود نداشته،لذا از روش ترکیبی (کیفی-کمی)استفاده گردید.دراین پژوهش، ازروش‌کیفی‌تحلیل‌محتوا،‌مدل‌سازی‌ساختاری‌تفسیری‌و‌در‌نهایت-،از‌روش‌معادلات‌ساختاری‌مبتنی‌بررویکرد‌حداقل‌مربعات‌جزیی‌استفاده‌گردید.داده‌ها‌ازطریق،مطالعه‌کتابخانه‌ای‌و‌مصاحبه-عمیق‌با‌خبرگان‌وپرسشنامه‌جمع‌آوری گردید. جامعه آماری در فاز شناخت و طراحی خبرگان حوزه لوازم خانگی و دانشگاهی بودند. در فاز ارزیابی مدل جامعه آماری مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد بودند.نمونه گیری‌بصورت-نظری‌ودسترس‌انجام‌گرفت.روایی،ازطریق ‌محتوایی‌وروش‌حداقل‌مربعات‌جزیی‌سنجیده‌شد.پایایی‌ازطریق‌پایایی‌باز‌آزمون-ودرصدتوافق‌درون‌موضوعی،‌ شاخص‌های‌بارهای عاملی، ضرایب آلفای‌کرونباخ‌ و‌ پایایی‌ترکیبی‌بررسی‌شد.شاخص‌های برازش،برازش مدل نظری با داده ها را تایید کردند. بنابراین با اطمینان 95 درصد برازندگی مدل ادراک از ایمنی استفاده کنندگان لوازم خانگی‌درشهرستان مشهد پذیرفته می‌شود. در این پژوهش‌ یک مدل‌مفهومی‌جامع از ادراک مصرف کنندگان از ایمنی لوازم خانگی را ارایه کرده و ادبیات نظری دراین حوزه ایمنی محصول‌را توسعه‌داده‌و نتایج مفیدی‌برای‌محققان،مدیران بازاریابی وتولید کنندگان فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a conceptual model for the perception of product safety in home appliances consumers (Case study: home appliances consumers in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • saeed ahmadian 1
  • seyed kamran Nourbakhsh 2
  • Ghasemali Bazayee 3
  • Seyed Abbas Heydari 4
1 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Product safety affects the health of the citizens of a society and improves the quality of their life. Accordingly, the current study presents a conceptual model for the perception of product safety in home appliance consumers. The research orientation is descriptive-analytical, using a mixed-method approach. In this research, content analysis, interpretive structural modeling technique, structural equations using partial minimum squares were employed. Data library research and exploratory interviews, questionnaires were used. In the cognitive and design phases were statistical population Experts and In evaluation, phase home appliances consumers in Mashhad. Theoretical and convenience sampling methods were employed in this study. The Validity through content Validity, partial minimum squares was measured. Reliability obtained test-retest reliability, intercoder reliability, Cronbach's alpha coefficients, Combined reliability were evaluated. The model of perception of safety for home appliance consumers was accepted with 95% reliability. Designing a conceptual model based on a comprehensive set of significant factors develops the theoretical literature in this field; it presents valuable results for academicians, marketing managers, and producers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product safety
  • consumer perception of safety
  • consumer perception
  • Safety of Home appliance