بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر اعتبار برند با نقش میانجی گری استراتژی احیای خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد اردبیل، موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین، اردبیل، ایران.

چکیده

شرکت های داروسازی علاوه بر رسالت پزشکی خود بایستی در حوزه بازاریابی اخلاقی نیز وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی اخلاقی بر اعتبار برند با توجه به نقش میانجی استراتژی احیای خدمات می‌باشد جامعه آماری این تحقیق دارندگان داروخانه در سطح شهر تهران می‌باشند که حجم نمونه بر اساس روش هومن 235 نفر و به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد بودند که روایی آنها با استفاده از روایی سازه و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به تایید رسید تجزیه و تحلیل داده‌ها در محیط نرم افزار های Amos انجام شد. نتایج کفایت مدل برای روش تحلیل مسیر با RMSEA 0.068 بعد از آرایش مدل نشان دهنده برازش مناسب مدل برای این پژوهش بود که بر اساس ارقام به دست آمده برای کشیدگی و چولگی، داده ها از توزیع نرمال برخوردارند. نتایج نشان داد که بازاریابی اخلاقی بر اعتبار برند تاثیر مثبت و معناداری دارد و استراتژی احیای خدمات این رابطه را میانجی گری می کند. همچنین بازاریابی اخلاقی بر استراتژی احیای خدمات تاثیر مثبت و معناداری داشت. و استراتژی احیای خدمات بر اعتبار برند دارای تاثیر مثبت و معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ethical Marketing on Brand Credit: Mediating a Service Recovery Strategy

نویسندگان [English]

  • Behrooz Eskandarpoor 1
  • Babak Heydari Iraqi 1
  • somayeh saebnia 2
1 Department of Management, West, Tehran Branch, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Management, Ardabil Branch, Shamim Danesh Novin Higher Education Institute, Ardabil, Iran
چکیده [English]

In addition to their medical mission, pharmaceutical companies must perform their duties well in the field of ethical marketing. The purpose of this study was to investigate the impact of ethical marketing on brand credibility with regard to the mediating role of service Service Recovery Strategy. The sample consisted of 235 people who were selected by stratified random sampling based on the Hooman method. Data were collected through standard ethical marketing questionnaires, brand restoration strategies, and brand validity. Cronbach's Approval Data analysis was performed in SPSS and Amos software environments. Model adequacy results for the path analysis method with RMSEA 0.068 after model fit indicated that the model fit for this study. Results showed that based on the figures for elongation and skewness, the data have normal distribution. Morality has a positive and significant impact on brand reputation, and the service Service Recovery Strategy mediates this relationship. Ethical marketing also had a significant and positive impact on the resuscitation strategy. And the strategy of revitalizing services had a positive and significant impact on brand reputation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Marketing
  • Service Recovery Strategy
  • Brand Credit
  • Pharmacy