تاثیرات نوع تیپ شخصیتی مصرف کنندگان دهکهای درآمدی با توجه به شرایط تورمی جامعه ، بر میزان قدرت خرید آنها در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی ) مطالعه موردی شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش برای جمع آوری بخشی از داده‌ها و اطلاعات، از روش توصیفی – پیمایشی و برای سنجش تیپ شخصیتی افراد از پرسشنامه استفاده شده است . داده‌های تحقیق از طریق آزمون اسپیرمن ( تحلیل استنباطی ) و آزمون دوعاملی یومن – ویتنی در نرم افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفت . فرضیات تحقیق حاکی از این است که نوع تیپ شخصیتی دهک‌های درآمدی بر قدرت خرید آن‌هاتاثیر و ارتباط معنادار دارد و همچنین ارتباط مثبت و معنادار بین میزان درآمد و قدرت خرید دهک‌های درآمدی وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری صورت گرفته ، طی سال‌های 1395 الی 1399 از بین 4 فرضیه ارتباط بین تیپهای شخصیتی مصرف کنندگان و میزان خرید آنها فرضیه چهارم تایید و همچنین ارتباط معنا دار بین میزان درآمد دهکهای درآمدی و میزان خرید آنها علیرغم افزایش نرخ تورم در سالهای 97 و 98 تایید گردید . و مشخص گردید ارتباط معناداری بین میزان خرید با نوع تیپ شخصیتی قضاوتی – ادراکی در مصرف کنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها