تاثیرات نوع تیپ شخصیتی مصرف کنندگان دهکهای درآمدی با توجه به شرایط تورمی جامعه ، بر میزان قدرت خرید آنها در صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی ) مطالعه موردی شرکت پاکشو از گروه صنعتی گلرنگ(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش برای جمع آوری بخشی از داده‌ها و اطلاعات، از روش توصیفی – پیمایشی و برای سنجش تیپ شخصیتی افراد از پرسشنامه استفاده شده است . داده‌های تحقیق از طریق آزمون اسپیرمن ( تحلیل استنباطی ) و آزمون دوعاملی یومن – ویتنی در نرم افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفت . فرضیات تحقیق حاکی از این است که نوع تیپ شخصیتی دهک‌های درآمدی بر قدرت خرید آن‌هاتاثیر و ارتباط معنادار دارد و همچنین ارتباط مثبت و معنادار بین میزان درآمد و قدرت خرید دهک‌های درآمدی وجود دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری صورت گرفته ، طی سال‌های 1395 الی 1399 از بین 4 فرضیه ارتباط بین تیپهای شخصیتی مصرف کنندگان و میزان خرید آنها فرضیه چهارم تایید و همچنین ارتباط معنا دار بین میزان درآمد دهکهای درآمدی و میزان خرید آنها علیرغم افزایش نرخ تورم در سالهای 97 و 98 تایید گردید . و مشخص گردید ارتباط معناداری بین میزان خرید با نوع تیپ شخصیتی قضاوتی – ادراکی در مصرف کنندگان لوازم بهداشتی و آرایشی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of the type of personality in consumers purchasing power in inflationary condition of the cosmetics industry(pakshoo company case study)

نویسندگان [English]

  • shiva eslami 1
  • Naser Shams ghareneh 2
  • Asal Aghaz 1
1 Department of Business Management, Faculty of Management, Amirkabir University of Technology, Tehran Iran.
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial, Amirkabir University of Technology, Tehran Iran.
چکیده [English]

In this study, a descriptive-survey method was used to collect some data and information and a questionnaire was used to assess the personality type of individuals. Research data were statistically analyzed by Spearman test (inferential analysis) and Yuman-Whitney two-factor test in SPSS software.
Research hypotheses indicate that the type of personality type of income deciles has a significant effect on their purchasing power and there is also a positive and significant relationship between income and purchasing power of income deciles.
According to the analysis of data and statistical tests, during the years 1395 to 1399, among the 4 hypotheses of the relationship between consumer personality types and their purchase, the fourth hypothesis is confirmed and also a significant relationship between the income of income deciles and their purchase It was confirmed despite the increase in inflation in 1997 and 1998.It was found that there is a significant relationship between the amount of purchase and the type of judgmental-perceptual personality type in consumers of health and cosmetics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality types
  • inflation
  • income deciles
  • consumer purchasing power