طراحی الگوی بازاریابی رسانه اجتماعی فروشگاههای زنجیره ای با تکیه بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران،

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین‌المللی خرمشهر - خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس، خرمشهر، ایران

چکیده

رسانه‌های اجتماعی باهدف تسهیل ارتباط میان افراد و اشتراک‌گذاری مطالب به دنیای مجازی معرفی شدند. با پیشرفت فناوری ، توجه مدیران بازاریابی خرده فروشی ها جهت رشد و بهبود تجارت اجتماعی به آنها جلب شد .پژوهش کیفی حاضر با هدف طراحی الگوی ارزش ویژه برند با تکیه بر بازاریابی رسانه اجتماعی و بهره گیری ازنظریه داده بنیاد با ابزار مصاحبه از ۲۳ نفر از خبرگان دانشگاهی ومدیران وکارشناسان صاحبنظر در حیطه بازاریابی و رسانه‌های‌اجتماعی با نمونه گیری هدفمند انجام شده است .تجزیه وتحلیل داده ها با نرم‌افزار MaxQDA در سه مرحله باز،محوری و انتخابی انجام شد. بر اساس نتایج ، مدل شامل عوامل تأثیرگذار ( ساختاری، مدیریتی، مربوط به فروشگاه و مربوط به رسانه‌اجتماعی ) است. بازاریابی‌رسانه‌اجتماعی شامل( تبلیغات، ارتباطات و تبلیغ دهان‌به‌دهان الکترونیکی ) میباشد . بستر حاکم ( فضای تعاملی، رقابتی و جهانی‌شدن) را در بر می‌گیرد، عوامل مداخله‌گر شامل( عوامل مذهبی، تکنولوژی و اقتصادی) است، که بر راهبردهای بازاریابی‌رسانه‌اجتماعی تأثیر می‌گذارند. اقدامات بازاریابی ، اقتصادی و نیروی انسانی در قالب راهبردها موجب شکل‌گیری پیامدهای بازاریابی مرتبط با ارزش ویژه برند میشوند. مدیران بازاریابی با در نظر گرفتن مدل پیشنهادی تحقیق می توانند در جهت ارتقا ارزش ویژه برند گام بردارند.

کلیدواژه‌ها