ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO) : مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

4 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بلوغ مدیریت دانش بر مبنای مدل بلوغ بهره‌وری آسیایی در شرکت انتقال گاز شهر تهران انجام شده است. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه‌ی گردآوری داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی است. داده‌ها با توزیع پرسشنامه استاندارد مدل بلوغ بهره وری آسیایی در بین 114 نفر از کارکنان رسمی و غیررسمی شرکت انتقال گاز جمع آوری و با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزاز آماری spss و اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که شرکت انتقال گاز از لحاظ بلوغ سازمانی در سطح واکنش قرار دارد. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد هفت مؤلفه مدل بهره وری آسیایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و شرکت انتقال گاز ایران در این هفت مؤلفه، پایین تر از چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها