ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی (APO) : مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت دولتی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

4 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بلوغ مدیریت دانش بر مبنای مدل بلوغ بهره‌وری آسیایی در شرکت انتقال گاز شهر تهران انجام شده است. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و بر حسب نحوه‌ی گردآوری داده‌ها جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی است. داده‌ها با توزیع پرسشنامه استاندارد مدل بلوغ بهره وری آسیایی در بین 114 نفر از کارکنان رسمی و غیررسمی شرکت انتقال گاز جمع آوری و با استفاده از مدل بلوغ سازمان بهره وری آسیایی، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزاز آماری spss و اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که شرکت انتقال گاز از لحاظ بلوغ سازمانی در سطح واکنش قرار دارد. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد هفت مؤلفه مدل بهره وری آسیایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و شرکت انتقال گاز ایران در این هفت مؤلفه، پایین تر از چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the maturity level of knowledge management using the maturity model of the Asian Productivity Organization (APO): A case study: Iran Gas Transmission Company

نویسندگان [English]

  • Solmaz Soltani 1
  • Ruhollah tavallaee 2
  • Alireza Slambolchi 3
  • Yaser ghasemi nezhad 4
1 Department of Information Technology Management, Hamedan Branch, Islamic azad university, Hamedan, Iran
2 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
3 Department of public Management, Hamedan Branch, Islamic azad university, Hamedan, Iran
4 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the level of knowledge management maturity based on the Asian productivity maturity model in Tehran Gas Transmission Company. This research is applied based on the purpose and descriptive survey research in terms of data collection method. Data were collected by distributing the standard questionnaire of Asian productivity maturity model among 114 formal and informal employees of the gas transmission company and using the maturity model of the Asian Productivity Organization, in two levels of descriptive and inferential statistics using software. SPSS and Excel were statistically analyzed. The research findings show that the gas transmission company is at the level of reaction in terms of organizational maturity. The results of the analysis showed that the seven components of the Asian productivity model are not in a favorable situation and Iran Gas Transmission Company in these seven components is lower than the knowledge management framework of the Asian Productivity Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management,
  • Asian Productivity Organization Model, Knowledge Management,,
  • Iran Gas Transmission Company