ارائه مدل معادلات ساختاری توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کارهای دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مدیریت و علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کار های دانش بنیان با ارزآوری بیشتر و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان ،کاهش اثر تحریم‌های احتمالی، در تحقق اقتصاد مقاومتی امری راهبردی تبدیل شده است.این پژوهش با هدف کلی ارائه مدل توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کارهای دانش‌بنیان ایرانی انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع همبستگی (تحلیل ماتریس کوواریانس برای آزمون مدل تحقیق) با هدف نمایش رابطه میان متغیرها از طریق روش مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل شرکت‌های دانش‌بنیانی بودند که در سطح بین‌المللی فعالیت داشتند (100 شرکت) که با استفاده از نمونهگیری در دسترس 25 شرکت انتخاب و در هر شرکت 5 پرسشنامه توسط اعضا شرکت تکمیل گردید. مدلی براساس مرور ادبیات طراحی و روایی و پایایی مدل تایید شد. از هشت فرضیه تحقیق، هفت فرضیه تایید شد. عوامل رانشی و کششی بر کارآفرینی بین‌المللی تاثیر گذاربودند و کارآفرینی بین‌المللی و شرایط زمینه‌ای بر راهبردهای کارآفرینی اثرگذار بودند. همچنین راهبردهای کارآفرینی باعث توسعه بازار، توسعه اقتصادی پایدار و کسب مزیت رقابتی می‌شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Structural Equation Model for International Entrepreneurship Development in Iranian Knowledge-Based Businesses

نویسندگان [English]

  • ali azimzadeh 1
  • hadi Sanaeepour 2
  • majid ashrafi 3
  • samereh Shojaei 3
1 Department of management and Accounting, Aliabad Katoul branch, Islamic azad university, Aliabad Katoul, Iran
2 Department of management and Humanities, Faculty of Humanities, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
3 Department of Accounting, Aliabad Katoul branch, Islamic azad university, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

Development of international entrepreneurship in knowledge-based businesses with more valuation and Export of products and Knowledge- based services, Reduce the effect of possible sanctions, it has become a strategic thing in realizing a resistance economy.This study was conducted with the general aim of presenting a model for the development of international entrepreneurship in Iranian knowledge-based businesses. This research is descriptive (non-experimental) and correlational (analysis of covariance matrix to test the research model) with the aim of showing the relationship between variables through structural equation modeling. The statistical population included knowledge-based companies operating internationally (100 companies) that 25 companies were selected using available sampling and in each company 5 questionnaires were completed by company members. The model was designed based on a literature review. The validity and reliability of the model were confirmed. Seven hypotheses were confirmed. Drift and traction factors influenced international entrepreneurship and international entrepreneurship and background conditions influenced entrepreneurial strategies. Entrepreneurial strategies also led to market development, sustainable economic development, and competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge base
  • entrepreneurship
  • internationalization
  • Export