ارائه مدل معادلات ساختاری توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کارهای دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مدیریت و علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کار های دانش بنیان با ارزآوری بیشتر و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان ،کاهش اثر تحریم‌های احتمالی، در تحقق اقتصاد مقاومتی امری راهبردی تبدیل شده است.این پژوهش با هدف کلی ارائه مدل توسعه کارآفرینی بین‌المللی در کسب و کارهای دانش‌بنیان ایرانی انجام شد. این تحقیق از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع همبستگی (تحلیل ماتریس کوواریانس برای آزمون مدل تحقیق) با هدف نمایش رابطه میان متغیرها از طریق روش مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل شرکت‌های دانش‌بنیانی بودند که در سطح بین‌المللی فعالیت داشتند (100 شرکت) که با استفاده از نمونهگیری در دسترس 25 شرکت انتخاب و در هر شرکت 5 پرسشنامه توسط اعضا شرکت تکمیل گردید. مدلی براساس مرور ادبیات طراحی و روایی و پایایی مدل تایید شد. از هشت فرضیه تحقیق، هفت فرضیه تایید شد. عوامل رانشی و کششی بر کارآفرینی بین‌المللی تاثیر گذاربودند و کارآفرینی بین‌المللی و شرایط زمینه‌ای بر راهبردهای کارآفرینی اثرگذار بودند. همچنین راهبردهای کارآفرینی باعث توسعه بازار، توسعه اقتصادی پایدار و کسب مزیت رقابتی می‌شدند.

کلیدواژه‌ها