کاربست پارادایم اخلاق و تاثیر آن بر رابطه نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، ,علی آباد کتول، ایران

2 گروه حسابداری مالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

4 گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

اخلاق و رفتارهای مبتنی بر اخلای در سازمان ها دارای اثرات متفاوتی در نتایج کسب و کارهای مختلف داشته است. به همین دلیل توجهات جدی به ارزش های اخلاقی و پژوهش در این خصوص در میان اندیشمندان و صاحبنظران حوزه های مختلف گریزناپذیر است. در این مقاله مساعی نویسندگان حول تجزیه و تحلیل و بررسی تاثیر رفتارهای اخلاق مدار بر رابطه بین نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه و انتظار رشد کارآفرین و پیامدهای آن بوده است. روش این پژوهش، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده و نمونه پژوهش از میان مدیران ارشد شرکت های تولیدی استان گلستان انتخاب گردیده است. داده های پژوهش از به وسیله پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری اقدام به برآورد پارامترهای مدل پژوهش شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رویکردهای اخلاق مدارانه باعث تاثیر بیشتر بین نوآوری بر بین المللی سازی کارآفرینانه می گردد. به علاوه اخلاق بر تاثیر بین نوآوری بر انتظار رشد کارآفرین نیز افزوده و به ارتقاء عملکرد و رشد بنگاه های اقتصادی می انجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appliyng of organization ethics and its impact on the dual concepts of innovation and internationalization

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Jalaei 1
  • Ali Khozein 2
  • Ebrahim Abbasi 3
  • Hossein Didehkhani 4
1 Department of Management, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 Department of Financial Accounting, Ali Abad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran,
3 Department of Business Management, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
4 Department of Industrial Engineering, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran,
چکیده [English]

Ethics and ethical behaviors in the workplace are a wave of serious attention in most societies of the world in the early third millennium to moral values among thinkers and experts in various fields of science such as sociology, psychology, anthropology and even experimental and medical sciences. He has done a lot of research. The aim of this study is to investigate the effect of ethics on the relationship between entrepreneurial innovation and internationalization and to expect entrepreneurial growth and its consequences. The research method is descriptive-survey and applied in terms of purpose and samples have been selected from senior managers of manufacturing companies in Golestan province. The research data were evaluated by a collection questionnaire and using structural equation modeling to estimate the parameters of the research model. Findings show that ethics affects the relationship between innovation and entrepreneurial internationalization. In addition, ethics influences the relationship between innovation and entrepreneurial growth expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • innovation
  • entrepreneurial internationalization
  • waiting for entrepreneurial growth