کاربست پارادایم اخلاق و تاثیر آن بر رابطه نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، ,علی آباد کتول، ایران

2 گروه حسابداری مالی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

4 گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

اخلاق و رفتارهای مبتنی بر اخلای در سازمان ها دارای اثرات متفاوتی در نتایج کسب و کارهای مختلف داشته است. به همین دلیل توجهات جدی به ارزش های اخلاقی و پژوهش در این خصوص در میان اندیشمندان و صاحبنظران حوزه های مختلف گریزناپذیر است. در این مقاله مساعی نویسندگان حول تجزیه و تحلیل و بررسی تاثیر رفتارهای اخلاق مدار بر رابطه بین نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه و انتظار رشد کارآفرین و پیامدهای آن بوده است. روش این پژوهش، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده و نمونه پژوهش از میان مدیران ارشد شرکت های تولیدی استان گلستان انتخاب گردیده است. داده های پژوهش از به وسیله پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری اقدام به برآورد پارامترهای مدل پژوهش شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رویکردهای اخلاق مدارانه باعث تاثیر بیشتر بین نوآوری بر بین المللی سازی کارآفرینانه می گردد. به علاوه اخلاق بر تاثیر بین نوآوری بر انتظار رشد کارآفرین نیز افزوده و به ارتقاء عملکرد و رشد بنگاه های اقتصادی می انجامد.

کلیدواژه‌ها