طراحی مدل ساختاری تفسیری مولفه های توسعه فناوری های هوشمند در صنعت مخابرات: رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه مدیریت صنعتی, واحد تهران مرکزی, دانشگاه آزاد اسلامی , تهران, ایران

3 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

توسعه فناوری های هوشمند نیازمند برنامه ریزی،سازمان دهی،کنترل و نظارت است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مولفه های توسعه فناوری های هوشمند در صنعت مخابرات کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی- کمی(آمیخته) است.جمعیت مورد مطالعه در بخش کیفی این پژوهش را صاحبنظران این حوزه در شرکت ارتباطات زیرساخت استان ایلام به تعداد 10 نفرتشکیل می‌دهند.همچنین جمعیت مورد مطالعه در بخش کمی و مدل سازی را همین 10خبره تشکیل داده اند.دراین پژوهش، ابتدا با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل آنها، تعداد153کد،9مقوله اصلی و 4 تم کلی به صورت زیرساخت های فناورانه، مدیریتی، بازاریابی و فرهنگی شناسایی شدند.در گام بعدی، با توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی مرتبط با 9 مقوله اصلی و تحلیل آنها مدل ساختاری تفسیری تحقیق حاصل گردید. این مدل شامل 5 سطح بوده که در میان آنها، دانش در سطح زیرین قرار گرفته و متغیر زیربنایی به منظور توسعه فناوری های هوشمند می باشد.در سطح بعدی متغیر آموزش بوده که در اولویت بعدی قرار می گیرد.متغیرهای آگاهی بخشیدن،اعتقاد و باور و جذاب بودن در رده بعدی اهمیت قرا می گیرد که توجه به این عوامل به ترتیب اهمیت، در توسعه فناوری های هوشمند صنعت مخابرات می تواند بسیار مفید و موثر باشد.

کلیدواژه‌ها