طراحی مدل ساختاری تفسیری مولفه های توسعه فناوری های هوشمند در صنعت مخابرات: رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه مدیریت صنعتی, واحد تهران مرکزی, دانشگاه آزاد اسلامی , تهران, ایران

3 گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

توسعه فناوری های هوشمند نیازمند برنامه ریزی،سازمان دهی،کنترل و نظارت است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل ساختاری مولفه های توسعه فناوری های هوشمند در صنعت مخابرات کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی- کمی(آمیخته) است.جمعیت مورد مطالعه در بخش کیفی این پژوهش را صاحبنظران این حوزه در شرکت ارتباطات زیرساخت استان ایلام به تعداد 10 نفرتشکیل می‌دهند.همچنین جمعیت مورد مطالعه در بخش کمی و مدل سازی را همین 10خبره تشکیل داده اند.دراین پژوهش، ابتدا با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل آنها، تعداد153کد،9مقوله اصلی و 4 تم کلی به صورت زیرساخت های فناورانه، مدیریتی، بازاریابی و فرهنگی شناسایی شدند.در گام بعدی، با توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی مرتبط با 9 مقوله اصلی و تحلیل آنها مدل ساختاری تفسیری تحقیق حاصل گردید. این مدل شامل 5 سطح بوده که در میان آنها، دانش در سطح زیرین قرار گرفته و متغیر زیربنایی به منظور توسعه فناوری های هوشمند می باشد.در سطح بعدی متغیر آموزش بوده که در اولویت بعدی قرار می گیرد.متغیرهای آگاهی بخشیدن،اعتقاد و باور و جذاب بودن در رده بعدی اهمیت قرا می گیرد که توجه به این عوامل به ترتیب اهمیت، در توسعه فناوری های هوشمند صنعت مخابرات می تواند بسیار مفید و موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Interpretive Structural Model of Intelligent Technology Development Components in the Telecommunication Industry: A Mixed Approach.

نویسندگان [English]

  • Heshmat Moradhaseli 1
  • Jalal Haghighatmonfared 2
  • ahmadreza etemadi 3
1 Department of Information Technology Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial management, central Tehran branch, Islamic azad university, Tehran, iran
3 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of intelligent technologies requires planning,organizing,controlling and monitoring.The main purpose of this study is to design a structural model of components for the development of intelligent technologies in the telecommunications industry. The present study is a qualitative-quantitative (mixed) research. The population studied in the qualitative part of this research consists of 10 experts in this field in Ilam Province Infrastructure Communications Company.Also, the study population in the quantitative and modeling sections are the same 10 experts. In this research, first, using semi-structured interviews and their analysis,153 codes,9 main categories and 4 general themes were identified as technological, managerial, marketing and cultural infrastructures.In the next step, bydistributing the pairwise comparison questionnaire related to9 main categories and analyzing them, an interpretive structural model of the research was obtained.This model consists of 5 levels,among which, knowledge is at the lower level and is the underlying variable for the development of intelligent technologies.At the next level, it is the training variable that is the next priority.The variables of awareness, belief and attractiveness are important in the next category that paying attention to these factors,in order of importance, can be very useful and effective in the development of intelligent technologies in the telecommunications industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent technologies
  • Telecommunications
  • Interpretive Structural Modeling