ارائه الگوی قابلیت‌های استراتژیک مالی در موفقیت پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مولفه‌های قابلیت‌ استراتژیک مالی در موفقیت پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف تحقیق، توسعه ای، از جهت رویکرد جمع اوری داده ها به کمک روش های مطالعه ومصاحبه نیمه ساختار یافته و بررسی اسناد مربوط به برنامه راهبردی بودجه ریزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در محدوده سالهای 1398-1395 صورت گرفته است. در بخش کیفی، حجم نمونه بر مبنای پاسخهای هفده نفر از خبرگان دانشگاه آزاد اسلامی با روش نمونه گیری هدفمند؛ در بخش کمی نیز حجم نمونه برابر 127 نفر و به روش تصادفی انتخاب گردید. مدل تدوین شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLSمورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می توانند موفقیت پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی را تحت تاثیر ابعاد و مولفه های قابلیت استراتژیک مالی از طریق قابلیت مدیریت برنامه ریزی، قابلیت مدیریت سیستم های اطلاعاتی، قابلیت مدیریت انگیزش، قابلیت مدیریت تغییر، قابلیت مدیریت دانش و مهارت های کاربردی و قابلیت مدیریت فرایندها تسهیل نمایند.
واژگان کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، قابلیت استراتژیک مالی، دانشگاه آزاد اسلامی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for financial strategic Capabilities in successful Implementing of Operational Budgeting System in Branches Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • ebrahim kheradmand 1
  • nasser khani 2
1 Department of management,.North Tehran Branch.Islamic Azad University.Tehran.Iran
2 Department of management, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Abstract
This research tries to providing strategic financial capability components model for successful implementation of operational budgeting at Islamic Azad University departments. Research is developmental in terms of purpose and it was conducted by semi-structured interview methods and reviewing of documents related to the strategic plan of operational budgeting of Islamic Azad University departments in 2016-2019. The sample size was calculated qualitatively based on the seventeen experts of the Islamic Azad University responses. The sample size was 127 individuals selected randomly. The developed model was tested using structural equation modeling and SmartPLS software. Results showed that the Islamic Azad University departments can implement operational budgeting by influence of dimensions and components of strategic financial capability through planning capability, information systems management capability, motivation management capability, change management capability, capability and facilitate applied knowledge and skills management and ability to manage processes.
Keywords: operational budgeting, strategic financial capability, Islamic Azad Unive

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Budgeting
  • strategic financial capability
  • Islamic Azad University