ارائه الگوی قابلیت‌های استراتژیک مالی در موفقیت پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مولفه‌های قابلیت‌ استراتژیک مالی در موفقیت پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. روش پژوهش از لحاظ هدف تحقیق، توسعه ای، از جهت رویکرد جمع اوری داده ها به کمک روش های مطالعه ومصاحبه نیمه ساختار یافته و بررسی اسناد مربوط به برنامه راهبردی بودجه ریزی عملیاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در محدوده سالهای 1398-1395 صورت گرفته است. در بخش کیفی، حجم نمونه بر مبنای پاسخهای هفده نفر از خبرگان دانشگاه آزاد اسلامی با روش نمونه گیری هدفمند؛ در بخش کمی نیز حجم نمونه برابر 127 نفر و به روش تصادفی انتخاب گردید. مدل تدوین شده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLSمورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می توانند موفقیت پیاده‌سازی بودجه ریزی عملیاتی را تحت تاثیر ابعاد و مولفه های قابلیت استراتژیک مالی از طریق قابلیت مدیریت برنامه ریزی، قابلیت مدیریت سیستم های اطلاعاتی، قابلیت مدیریت انگیزش، قابلیت مدیریت تغییر، قابلیت مدیریت دانش و مهارت های کاربردی و قابلیت مدیریت فرایندها تسهیل نمایند.
واژگان کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، قابلیت استراتژیک مالی، دانشگاه آزاد اسلامی

کلیدواژه‌ها