شناسایی عوامل موثر برسرمایه گذاری طرح های فناورانه مرحله رشد شرکت‌های دانش بنیان در نظام بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مالی و بانکداری ،دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

2 گروه مالی و بانکداری ،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

4 گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری در ‌‌‌‌‌طرح‌های‌فناورانه مرحله رشد نقش کلیدی در تسریع رشد، جذب سرمایه‌‌‌‌‌یا عرضه نقدینگی ‌‌‌‌‌شرکت‌های ‌‌‌‌دانش‌بنیان ایفا می‌کند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل سرمایه‌گذاری در‌‌‌‌‌طرح‌های‌فناورانه مرحله رشد در ‌‌نظام ‌بانکی در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد ‌‌‌‌دانش‌بنیان انجام شده است. روش تحقیق از نوع کابردی و نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی است که برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه محقق‌ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و مدیران ‌‌نظام ‌بانکی استفاده گردید.
عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در دو بخش درون‌سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فناورانه و برون‌سازمانی شامل زیست‌بوم کسب و کار فناورانه و و عوامل کلان اقتصادی شناسایی گردید و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد که عوامل چهار مرحله سرمایه‌گذاری ‌‌‌‌‌طرح‌های‌فناورانه بر سرمایه‌گذاری تاثیر متوسط و رو به بالایی دارند و ویژگی شرکت فناورانه بیشترین تاثیرگذاری را در سرمایه‌گذاری دارد. سپس الگوی تامین‌مالی پیشنهادی براساس عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها