ارائه چارچوب ایجاد کسب وکارهای جدید با رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

یکی از محورهای مطالعاتِ حوزه کارآفرینی، عوامل تعیین کننده ایجاد کسب‌وکارهای جدید است. عوامل خرد و کلان بسیاری در ادبیات محققین، ارائه شده که به‌واسطه چشم اندازی محدود و یا بسیار تجویزی و عدم وجود رویکرد سیستمی، دچار پراکندگی است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مفاهیم ارائه شده در ادبیات ایجاد کسب‌وکار جدید و چارچوب-گذاری مفاهیم بر اساس ابعاد اکوسیستم کارآفرینانه است. در پژوهش حاضر، با استفاده از مرور نظام‌مندِ ادبیات و روش‌تحقیق کیفیِ فراترکیب، عوامل محیطی تاثیرگذار بر فرایند ایجاد کسب‌وکارهای جدید که از سال 1985 تا 2017 در ادبیات کارآفرینی، مطرح شده است، شناسایی شد. 97 پژوهش مرتبط از جهت عنوان و محتوا، از بین 366 پژوهش موجود در بانک‌های علمی معتبر انگلیسی، برای فراترکیب استفاده و کدهای مربوطه جمع-آوری شد. سپس زیرمقوله‌ها و مقوله‌های نهایی مدل استخراج و کدگذاری محوری انجام شد. 54 مفهومِ جمع‌آوری‌شده، در 9 زیرمقوله و دو مقوله اصلیِ عوامل محیطی- خصوصی شامل عوامل خانوادگی، همجواران و نهادهای آموزشی و عوامل محیطی-عمومی شامل عوامل صنعت وبازار، عوامل اقتصادی، عوامل فضایی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و عوامل حمایتی طبقه‌بندی گردید.

کلیدواژه‌ها