ارائه چارچوب ایجاد کسب وکارهای جدید با رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

یکی از محورهای مطالعاتِ حوزه کارآفرینی، عوامل تعیین کننده ایجاد کسب‌وکارهای جدید است. عوامل خرد و کلان بسیاری در ادبیات محققین، ارائه شده که به‌واسطه چشم اندازی محدود و یا بسیار تجویزی و عدم وجود رویکرد سیستمی، دچار پراکندگی است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مفاهیم ارائه شده در ادبیات ایجاد کسب‌وکار جدید و چارچوب-گذاری مفاهیم بر اساس ابعاد اکوسیستم کارآفرینانه است. در پژوهش حاضر، با استفاده از مرور نظام‌مندِ ادبیات و روش‌تحقیق کیفیِ فراترکیب، عوامل محیطی تاثیرگذار بر فرایند ایجاد کسب‌وکارهای جدید که از سال 1985 تا 2017 در ادبیات کارآفرینی، مطرح شده است، شناسایی شد. 97 پژوهش مرتبط از جهت عنوان و محتوا، از بین 366 پژوهش موجود در بانک‌های علمی معتبر انگلیسی، برای فراترکیب استفاده و کدهای مربوطه جمع-آوری شد. سپس زیرمقوله‌ها و مقوله‌های نهایی مدل استخراج و کدگذاری محوری انجام شد. 54 مفهومِ جمع‌آوری‌شده، در 9 زیرمقوله و دو مقوله اصلیِ عوامل محیطی- خصوصی شامل عوامل خانوادگی، همجواران و نهادهای آموزشی و عوامل محیطی-عمومی شامل عوامل صنعت وبازار، عوامل اقتصادی، عوامل فضایی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و عوامل حمایتی طبقه‌بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Framework for New Venture Creating By Approach Entrepreneurial Ecosystem

نویسنده [English]

  • mohammad reza dehghani ashkezari
Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Among the entrepreneurship domains studies is determinants of the creation of new ventures. There are many micro and macro factors in the literature of the researchers, which are scattered due to a limited or very prescriptive outlook and a lack of systematic approach. The purpose of present study, identify the concepts presented in the new venture creation literature and frame the conceptual on the dimensions of the entrepreneurial ecosystem. in this study, using literature review and qualitative research methodology, environmental factors influence the process of new venture creation that have been introduced in entrepreneurship literature since 1985 to 2017. 97 cases related to the title and content were collected through a few studies available in the prestigious English scientific databases for the use of relevant codes and codes. The final coding of the extraction and axial coding model was carried out. there are 54 concepts, including family factors, Neighbors and educational institutions and environmental-public factors including market and Industries factors, economic factors, spatial factors, cultural factors, social factors, and support factors was categorized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Entrepreneurial ecosystem"
  • "meta-synthesis"
  • " new venture creation"