ارائه مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاری های بازار بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

2 گروه مالی و حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

3 گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

4 گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

< p>هدف از این تحقیق"طراحی مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاریهای سازمان بورس اوراق بهادار"می‌باشد.در این راستا با مصاحبه از خبرگان صنعت بازاریابی و خدمات مالی و توزیع پرسشنامه بین خبرگان بازار سرمایه به روش تحلیل کیفی به طراحی مدل بازاریابی خدمات مالی در کارگزاری های سازمان بورس اوراق بهادارتوسط خبرگان بازاریابی وکارگزاری وشناسایی سنجه هاومولفه ها پرداختیم.جامعه موردمطالعه شامل خبرگان حوزه بازاریابی وکارگزاری میباشد.حجم نمونه شامل20 خبره در حوزه بازاریابی وخدمات مالی شرکتی است که به روش اشباع نظری انتخاب و جهت جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختار یافته وروش دلفی استفاده شده است.نتایج تحلیل کیفی توسط نرم افزار مکس کیودا نشان دادکه مولفه های مدل بازاریابی خدمات مالی در کارگزاری های سازمان بورس اوراق بهادار1-جذب، حفظ و نگهداری مشتری،2-سهم بازار،3-عملکرد دلالان و واسطه ها،4-آمیخته بازاریابی خدمات،5-استقرارسیستم جامع خدمات،6-سرمایه گذاری،7-تنوع شرکت ها،8-عوامل محیطی(محیط خدمات مالی و بازاریابی) می باشند.همچنین جهت این مولفه ها تعداد 67 شاخص به تایید نهایی خبرگان رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Financial Services Marketing Model in the Brokerages of the Stock Exchange Organizations

نویسندگان [English]

  • Ali Mozafari 1
  • Mohammad Hossein Ranjbar 2
  • Serajalddin Mohebbi 3
  • Saeed Moradpour 4
1 Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Department of Accounting and Finance, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
3 Department of management, Qeshm branch, Islamic azad university, Qeshm, iran
4 Department of Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

< p >The purpose of this study is to "design the financial services marketing model in the brokerages of stock exchanges Organization".In this regard, while reviewing the concepts of marketing and financial services with an interview with experts in the marketing and financial services industry using qualitative analysis, we design a model of marketing of financial services in brokerages of the Stock Exchange Organization by marketing and brokerage experts by marketing and brokerage experts and identified indices and components.The studied population included all the experts in marketing and brokerage.The sample size of the study was 20 experts in the marketing and corporate financial services selected through the theoretical saturation method. Semi-structured interviews and the Delphi method were used to collect the data in this study.Using MAXQDA software,the results of the qualitative analysis showed that the components of the marketing of the financial services model in the brokerages of the stock exchange and securities organization are 1)Customer attraction and retention, 2)market share,3)the performance of brokers and intermediaries,4)the mix of service marketing,5)establishment of the comprehensive service system,6)investment,7)diversity of companies, 8)environmental factors(marketing and financial services environment).Furthermore,67 indices were confirmed for these components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Financial Services
  • stock exchange
  • Brokerage
  • Economic