ارائه مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاری های بازار بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

2 گروه مالی و حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

3 گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

4 گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق"طراحی مدل بازاریابی خدمات مالی درکارگزاریهای سازمان بورس اوراق بهادار"می‌باشد.در این راستا با مصاحبه از خبرگان صنعت بازاریابی و خدمات مالی و توزیع پرسشنامه بین خبرگان بازار سرمایه به روش تحلیل کیفی به طراحی مدل بازاریابی خدمات مالی در کارگزاری های سازمان بورس اوراق بهادارتوسط خبرگان بازاریابی وکارگزاری وشناسایی سنجه هاومولفه ها پرداختیم.جامعه موردمطالعه شامل خبرگان حوزه بازاریابی وکارگزاری میباشد.حجم نمونه شامل20 خبره در حوزه بازاریابی وخدمات مالی شرکتی است که به روش اشباع نظری انتخاب و جهت جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختار یافته وروش دلفی استفاده شده است.نتایج تحلیل کیفی توسط نرم افزار مکس کیودا نشان دادکه مولفه های مدل بازاریابی خدمات مالی در کارگزاری های سازمان بورس اوراق بهادار1-جذب، حفظ و نگهداری مشتری،2-سهم بازار،3-عملکرد دلالان و واسطه ها،4-آمیخته بازاریابی خدمات،5-استقرارسیستم جامع خدمات،6-سرمایه گذاری،7-تنوع شرکت ها،8-عوامل محیطی(محیط خدمات مالی و بازاریابی) می باشند.همچنین جهت این مولفه ها تعداد 67 شاخص به تایید نهایی خبرگان رسید.

کلیدواژه‌ها