بررسی نقش عوامل موثر تبلیغات شفاهی بر قصد خرید مجدد درصندوق های سرمایه گذاری بانک ملت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش عوامل موثر تبلیغات شفاهی برقصد خرید مجدد در صندوق های سرمایه گذاری بانک ملت می باشد. پژوهش حاضر برمبنای هدف کاربردی، از حیث جمع آوری داده هـا از نـوع توصـیفی _ همبـستگی و نوع داده های جمع آوری شده از نوع پرسشنامه ای است که به شکل میدانی اجراشده است.جامعه آمـاری مشتریان صندوق های سرمایه گذاری بانک ملت در شعب استان تهران بوده اند.در این پژوهش از روش مدل یـابی معادلات ساختاری با استفاده نرم افزارSmart Pls 3 برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 394 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.754 بوده است.روایی تحقیق نیز با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی بررسی شده است.نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که متغیرهای رضایتمندی،اعتماد،مسئولیت اجتماعی و سادگی بر تبلیغات شفاهی نقش ایفا کرده و متغیر تبلیغات شفاهی و رضایتمندی نیز بر قصد خرید مجدد تاثیر داشته اند.متغیر سهولت استفاده نیز بر تبلیغات شفاهی تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of effective factors of word of mouth on repurchase intention in Bank Mellat investment funds

نویسندگان [English]

  • ghazaleh asvadi
  • alireza rousta
Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of effective factors in word-of-mouth advertising advertising in Bank Mellat investment funds. Based on the applied purpose, the present study is a descriptive-correlation type of data collection in terms of data collection and the type of data collected is a questionnaire that has been conducted in the field. The statistical population of Bank Mellat investment fund customers is in Tehran province branches. In this research, the structural equation modeling method using Smart Pls 3 software was used to analyze the data. Due to the infinity of the statistical population and using Cochran's formula, 394 people were selected as the sample. The reliability of the questionnaire was calculated by calculating the Cronbach's alpha coefficient of 0.754. The validity of the research was checked using confirmatory factor analysis. Examination of the hypotheses showed that the variables of satisfaction, trust, social responsibility and simplicity played a role on word of mouth and the variables of word of mouth and satisfaction also had an effect on the intention to repurchase. The variable of ease of use has no effect on word of mouth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Word of Mouth
  • Repurchase intention
  • Trust
  • satisfaction
  • Corporate Social Responsibility