بررسی نقش عوامل موثر تبلیغات شفاهی بر قصد خرید مجدد درصندوق های سرمایه گذاری بانک ملت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش عوامل موثر تبلیغات شفاهی برقصد خرید مجدد در صندوق های سرمایه گذاری بانک ملت می باشد. پژوهش حاضر برمبنای هدف کاربردی، از حیث جمع آوری داده هـا از نـوع توصـیفی _ همبـستگی و نوع داده های جمع آوری شده از نوع پرسشنامه ای است که به شکل میدانی اجراشده است.جامعه آمـاری مشتریان صندوق های سرمایه گذاری بانک ملت در شعب استان تهران بوده اند.در این پژوهش از روش مدل یـابی معادلات ساختاری با استفاده نرم افزارSmart Pls 3 برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 394 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.754 بوده است.روایی تحقیق نیز با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی بررسی شده است.نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان داد که متغیرهای رضایتمندی،اعتماد،مسئولیت اجتماعی و سادگی بر تبلیغات شفاهی نقش ایفا کرده و متغیر تبلیغات شفاهی و رضایتمندی نیز بر قصد خرید مجدد تاثیر داشته اند.متغیر سهولت استفاده نیز بر تبلیغات شفاهی تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها