بررسی میزان تاثیر توانمندی های پویا در ارزیابی تکنولوژی بر سطح تکنولوژی ارزیابی شده در شرکت های متوسط و کوچک - مطالعه موردی- زنجیره تامین صنعت خودرو ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

گسترش و پیشرفت سریع علم و تکنولوزی، سازمان ها را وادار به ارتقا مزیت های رقابتی و حرکت به سوی تکنولوژی‌های نوین نموده است، سازمان‌ها می‌بایست پیش از انتقال تکنولوژی همه جوانب ورود تکنولوژی به سازمان خود را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند، این امر می‌تواند با به‌کارگیری یک مدل ارزیابی تکنولوژی صورت پذیرد. لذا ترکیب توانمندی پویا با ارزیابی تکنولوژی می‌تواند سبب بهبود نتایج حاصل از ارزیابی سطح تکنولوژی در سطح بنگاهی گردد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد قابلیت های پویا در ارزیابی تکنولوژی در شرکت‌های متوسط و کوچک زنجیره تامین در صنعت خودروسازی ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان ومدیران در450 شرکت قطعه ساز ایرانی زنجیره تامین صنعت خودروسازی تشکیل داده است. در نهایت 200 پرسشنامه، در خصوص اولویت بندی عوامل مهم توانمندی پویا در زنجیره تامین صنعت خودرو جمع آوری گردید. مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل، مورد بررسی و برازش، قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد قابلیت بازآرایی و قابلیت جذب و یادگیری، با رتبه اول، بیشترین میزان تاثیر را داشته اند.

کلیدواژه‌ها