بررسی میزان تاثیر توانمندی های پویا در ارزیابی تکنولوژی بر سطح تکنولوژی ارزیابی شده در شرکت های متوسط و کوچک - مطالعه موردی- زنجیره تامین صنعت خودرو ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

گسترش و پیشرفت سریع علم و تکنولوزی، سازمان ها را وادار به ارتقا مزیت های رقابتی و حرکت به سوی تکنولوژی‌های نوین نموده است، سازمان‌ها می‌بایست پیش از انتقال تکنولوژی همه جوانب ورود تکنولوژی به سازمان خود را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند، این امر می‌تواند با به‌کارگیری یک مدل ارزیابی تکنولوژی صورت پذیرد. لذا ترکیب توانمندی پویا با ارزیابی تکنولوژی می‌تواند سبب بهبود نتایج حاصل از ارزیابی سطح تکنولوژی در سطح بنگاهی گردد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد قابلیت های پویا در ارزیابی تکنولوژی در شرکت‌های متوسط و کوچک زنجیره تامین در صنعت خودروسازی ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان ومدیران در450 شرکت قطعه ساز ایرانی زنجیره تامین صنعت خودروسازی تشکیل داده است. در نهایت 200 پرسشنامه، در خصوص اولویت بندی عوامل مهم توانمندی پویا در زنجیره تامین صنعت خودرو جمع آوری گردید. مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل، مورد بررسی و برازش، قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد قابلیت بازآرایی و قابلیت جذب و یادگیری، با رتبه اول، بیشترین میزان تاثیر را داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Impact of Dynamic Capabilities in Technology Assessment on level of Assessed Technology in Small and Medium Enterprises.- Case study-Iranian supply chain in Automotive Industry

نویسندگان [English]

  • Mohsen Peyvasteh Feridooni 1
  • Tahmoores Sohrabi 1
  • Nosratoollah Shadnoush 2
1 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran
2 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
چکیده [English]

The rapid development and extension of science and technology, has inforced the companies to increase their competitive advantage and moving towards new technologies.Organizations should analyze all aspects of technology entry before transferring the technology, which can be done by using a technology assessment model.Combining dynamic capabilities with technology assessment can improve the results of the assessed technology at the corporation level. The purpose of this research is to investigate the effect of dynamic capabilities dimensions on technology assessment in SME companies in Iranian automotive supply chain. The statistical population of this research is composed of experts and working managers in 450 vehicle part manufacturer in automotive supply chain. Finally, 200 questionnaires were collected regarding the prioritization of the important factors of dynamic capabilities in the automotive supply chain. Researching Model was examined by using LISREL software, the results of the study showed that the ability to rearrange and acquisitions and learning, had the highest impact with the first rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Capability
  • Technology Assessment
  • Supply Chain
  • Small and Medium Businesses