(موردمطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) پیش‌بینی خطر آشفتگی مالی با استفاده از اقدامات حاکمیت شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر دهاقان، ایران

چکیده

با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و از این‌رو این تحقیق در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شرکت در پیشگیری از آشفتگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393-1397 است که شرایط لازم را داشته باشد و بنا به محدودیت‌های تعریف شده در تحقیق شرکت‌های حائز شرایط 150 شرکت در قالب 678 مشاهده جمع‌آوری گردید سپس متغیر مستقل با ابعاد (تمرکز مالکیت نهادی، میزان مالکیت، بالا بودن درصد مدیران غیرموظف و نوع حسابرس) در رابطه با آشفتگی مالی شرکت‌ها از طریق نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل گردید، نتایج بیانگر آنست که تمرکز مالکیت نهادی، میزان مالکیت و نوع حسابرس با آشفتگی مالی رابطه دارند که نوع رابطه متغیرها مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش آنها آشفتگی مالی شرکت کاهش می‌یابد ولی در خصوص متغیر درصد مدیران غیرموظف و با توجه به سطح معنی-داری آن فرضیه رد شد و هیچ‌گونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره با پیشگیری از آشفتگی مالی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Case study: Tehran Stock Exchange) Predicting the risk of financial turmoil using corporate governance measures

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sayadipour 1
  • Amir Hortamani 2
1 Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

Given that according to the theory of corporate governance agency to provide control and balance between the interests of managers and shareholders and thus reduce agency conflict, companies that have a better quality of corporate governance system, should be less with the problem of agency. The statistical population of the research is the companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393-1397 that have the necessary conditions and according to the limitations defined in the research of companies with the conditions of 150 companies in the form of 678 views. Turned. Then, an independent variable with dimensions (institutional ownership concentration, ownership rate, high percentage of non-executive directors and type of auditor) in relation to companies' financial turmoil was analyzed through. results indicate that institutional ownership focus, ownership rate And the type of auditor is related to financial turmoil, the financial turmoil of the company decreases. There is no significant relationship between the percentage of non-executive directors in the board and the prevention of financial turmoil. , it is necessary to reduce the percentage of institutional shareholders in the ownership structure of companies because The existing definitions of institutional ownership in Iran are different from the so-called definitions abroad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • financial turmoil
  • institutional ownership concentration
  • ownership rate
  • percentage of non-executive managers
  • type of audit
  • Tehran Stock Exchange