(موردمطالعه: بورس اوراق بهادار تهران) پیش‌بینی خطر آشفتگی مالی با استفاده از اقدامات حاکمیت شرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر دهاقان، ایران

چکیده

با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و از این‌رو این تحقیق در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شرکت در پیشگیری از آشفتگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393-1397 است که شرایط لازم را داشته باشد و بنا به محدودیت‌های تعریف شده در تحقیق شرکت‌های حائز شرایط 150 شرکت در قالب 678 مشاهده جمع‌آوری گردید سپس متغیر مستقل با ابعاد (تمرکز مالکیت نهادی، میزان مالکیت، بالا بودن درصد مدیران غیرموظف و نوع حسابرس) در رابطه با آشفتگی مالی شرکت‌ها از طریق نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل گردید، نتایج بیانگر آنست که تمرکز مالکیت نهادی، میزان مالکیت و نوع حسابرس با آشفتگی مالی رابطه دارند که نوع رابطه متغیرها مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش آنها آشفتگی مالی شرکت کاهش می‌یابد ولی در خصوص متغیر درصد مدیران غیرموظف و با توجه به سطح معنی-داری آن فرضیه رد شد و هیچ‌گونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره با پیشگیری از آشفتگی مالی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها