ارائه مدل پایداری کسب و کارهای خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

با وجود اهمیت و جایگاه کسب و کارهای خانوادگی دراشتغال زایی و افزایش درآمد و توسعه اقتصادی جوامع، شواهد بسیاری مبنی بر عمر کوتاه و فروش یا تعطیلی این نوع از کسب و کارها بعد از یک نسل وجود دارد و درصد کمی از آنها به نسل های بعدی منتقل می شوند. از این رو هدف تحقیق حاضر ارائه الگویی است که بر اساس آن بتوان پایداری کسب و کارهای خانوادگی در ایران را تبیین نمود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و از لحاظ ماهیت، پژوهشی توصیفی – پیمایشی می باشد و در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی با 12 نفر از خبرگان، مدیران و صاحبان کسب و کارهای خانوادگی مصاحبه انجام شد. سرانجام پس از طی کدگذاری‌های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی شد. یافته های این تحقیق بیانگر آنست که این مدل در قالب 9 مقوله اصلی و 25 متغیر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Sustainability Model for Family Businesses

نویسندگان [English]

  • Reza Fadaei keivani 1
  • Mohamad azizi 2
  • Ali badizadeh 3
1 Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Entrepreneurship Development, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Despite the importance and position of family businesses in job creation and increasing income and economic development of communities, there is much evidence of short life and the sale or closure of this type of business after one generation and a small percentage of them to future generations. Are transferred. Therefore, the purpose of this study is to provide a model based on which the sustainability of family businesses in Iran can be explained. The present study is a descriptive-survey research in terms of applied purpose and in terms of nature and has been conducted within the framework of a qualitative approach and using the data research method of the foundation. Data collection tools were in-depth and unstructured interviews and in order to collect information, 12 experts, managers and family business owners were interviewed using snowball sampling method. Finally, after open, axial and selective triple coding, the conceptual model of the research was designed based on a paradigm model. The findings of this study indicate that this model was divided into 9 main categories and 25 variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Business
  • Family Business Sustainability
  • Grounded Theory
  • Paradigm Model