نقش بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

بازاریابی حسی یکی از روش‌های نوین بازاریابی است که موجب جذب مشتریان بازار هدف از طریق ایجاد یک تجربه متمایز و تاثیرگذاری بر ادراک و رفتار تصمیم خریدار می‌شود. لذا، هدف این پژوهش بررسی نقش بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شهر ساری می‌باشد. بدین منظور پرسشنامه پژوهش بین 384 نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در شهر ساری می‌باشد، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به فرضیات تحقیق با نرم افزار LISREL از روش بررسی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین کلیه ابعاد بازاریابی حسی بر بهبود تحربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.نتایج نشان داد که بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین کلیه ابعاد بازاریابی حسی بر بهبود تحربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها