نقش بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

بازاریابی حسی یکی از روش‌های نوین بازاریابی است که موجب جذب مشتریان بازار هدف از طریق ایجاد یک تجربه متمایز و تاثیرگذاری بر ادراک و رفتار تصمیم خریدار می‌شود. لذا، هدف این پژوهش بررسی نقش بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش شهر ساری می‌باشد. بدین منظور پرسشنامه پژوهش بین 384 نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در شهر ساری می‌باشد، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به فرضیات تحقیق با نرم افزار LISREL از روش بررسی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین کلیه ابعاد بازاریابی حسی بر بهبود تحربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.نتایج نشان داد که بازاریابی حسی بر بهبود تجربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین کلیه ابعاد بازاریابی حسی بر بهبود تحربه مشتری و قصد خرید از فروشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of sensory marketing in the improvement of customer experience and the intention of purchase from a store (case of study: Ofogh Kourosh chain stores)

نویسندگان [English]

  • Reza Kazemi 1
  • majid fattahi 2
  • Niloofar Imankhan 3
1 Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Department of Business Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

Sensory marketing is one of the modern methods of marketing that attracts target market customers by creating a distinct experience and affecting the perception and behavior of the buyer's decision. So, the purpose of the present research is to examine the role of sensory marketing in the improvement of customer experience and the intention of purchase from Ofogh Kourosh chain store in Sari. For this purpose, the questionnaire of the research was distributed among 384 populations that include all customers of Ofogh Kourosh chain stores in Sari. The method of the research was descriptive and correlational. To answer the hypotheses of the research, LISREL Software and structural equations modeling were used. The results showed that sensory marketing has a positive significant effect on the improvement of customer experience and the intention of purchase from the store. Also, all dimensions of sensory marketing have a positive significant effect on the improvement of customer experience and the intention of purchase from the store. Also, all dimensions of sensory marketing have a positive significant effect on the improvement of customer experience and the intention of purchase from the store.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensory Marketing
  • Improvement of customer experience
  • purchase intention
  • Ofogh Kourosh chain stores