طراحی و تبیین مدل تحول سازمانی در سازمانهای خدمات دولتی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 گروه آمار، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

4 گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران

چکیده

هدف این مطالعه طراحی و تبیین مدل تحول سازمانی ادارات آموزش و پرورش بود. روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری در بخش‌کیفی 25 متخصص دانشگاهی و آموزش و پرورش و در بخش‌کمی 276 نفر از کارکنان ادارات آموزش و پرورش بود. روش نمونه گیری در بخش‌کیفی هدفمند و در بخش‌کمی طبقه ای با تخصیص مناسب بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه دلفی(بخش‌کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته(بخش‌کمی) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ با استفاده از روش روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. به منظور تحلیل و اعتبارسنجی کیفی مدل تحول سازمانی از تکنیک دلفی و اعتبارسنجی کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد مدل تحول سازمانی شامل 7 بعد رسالت، سبک رهبری، سرمایه انسانی، ارتباطات سازمانی، ساختار سازمان، فناوری اطلاعات و سیستم پاداش با 17 مولفه می باشد. همچنین بعد سبک رهبری و مولفه های رهبری تحول آفرین و ‌پاداش درونی به عنوان مهمترین ابعاد و مولفه ها شناسایی شدند. این تحقیق علاوه بر اینکه از تکیه گاه نظری بسیار غنی است، توجه مدیران سازمان ها را نیز به ضرورت استفاده از این روش برای شناخت، ارزیابی و تحول سازمانی جلب می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining a model for organizational transformation of Governmental service Organizations with Mixed approach (Case Study: educational offices Iran)

نویسندگان [English]

  • Javad Deihim 1
  • Mahmood Ghorbani 2
  • Ahmad Zendehdel 3
  • Ahmad Akbari 4
1 Department of Educational Sciences, Neishabour Branch, Islamic Azad University, Neishabour, Iran
2 Department of Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Department of Statistics, Neishabour Branch, Islamic Azad University, Neishabour, Iran
4 Department of Educational Sciences, Bardaskan Branch, Islamic Azad University, Bardaskan, Iran
چکیده [English]

. The purpose of this study was to design and explain the model of organizational transformation of educational office. This research was an applied research using a mixed-method design. In the qualitative approach, the Delphi method is used by referring to 25 academic and educational experts selected by purposeful methods. In this study, 276 participants were selected by a stratified sampling method with appropriate allocation. The validity of the model was confirmed using face validity, and the reliability of the questionnaire was determined using the Cronbach's alpha coefficient. The results identified 7 dimensions, including a mission, leadership style, human capital, organizational communications, organization structure, information technology, reward system and 17 components for organizational transformation model. Also, the leadership style dimension and the components of transformational leadership and internal reward were determined as the most important ones. In addition to being very rich in the theoretical base, this research will also help to develop the cognition domain. The study suggests that if Managers of government organizations use the dimensions and components of the organizational transformation model, organizational transformation was highly effectiveness to achieve organizational performance and innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Transformation
  • Educational
  • Governmental service organizations
  • factor analysis
  • Mixed approach
  • Structural equation