طراحی و تبیین مدل تحول سازمانی در سازمانهای خدمات دولتی با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 گروه آمار، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

4 گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران

چکیده

هدف این مطالعه طراحی و تبیین مدل تحول سازمانی ادارات آموزش و پرورش بود. روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری در بخش‌کیفی 25 متخصص دانشگاهی و آموزش و پرورش و در بخش‌کمی 276 نفر از کارکنان ادارات آموزش و پرورش بود. روش نمونه گیری در بخش‌کیفی هدفمند و در بخش‌کمی طبقه ای با تخصیص مناسب بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه دلفی(بخش‌کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته(بخش‌کمی) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ با استفاده از روش روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. به منظور تحلیل و اعتبارسنجی کیفی مدل تحول سازمانی از تکنیک دلفی و اعتبارسنجی کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد مدل تحول سازمانی شامل 7 بعد رسالت، سبک رهبری، سرمایه انسانی، ارتباطات سازمانی، ساختار سازمان، فناوری اطلاعات و سیستم پاداش با 17 مولفه می باشد. همچنین بعد سبک رهبری و مولفه های رهبری تحول آفرین و ‌پاداش درونی به عنوان مهمترین ابعاد و مولفه ها شناسایی شدند. این تحقیق علاوه بر اینکه از تکیه گاه نظری بسیار غنی است، توجه مدیران سازمان ها را نیز به ضرورت استفاده از این روش برای شناخت، ارزیابی و تحول سازمانی جلب می نماید.

کلیدواژه‌ها