تاثیر شوک ارز در بروز ناهنجاری (بی قاعدگی) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

موضوع اصلی این پژوهش بررسی تجربی استفاده شوک ارز بر ناهنجاری بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفت. برای ناهنجاری بازار سهام از ده متغیر مجزا (تکانه, بازده غیرعادی سهام, سودآوری ناخالص, ریسک ویژه, نقدشوندگی, خالص دارایی های عملیاتی, رشد دارایی, بازده دارایی, سرمایه گذاری در دارایی ها و اقلام تعهدی) به عنوان نماینده استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و با تشکیل مدل بهینه به رابطه بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که شوک ارز با بازده غیرعادی سهام, ریسک ویژه, سودآوری ناخالص, رشد دارایی ها, نقدشوندگی سهام, بازده دارایی ها و اقلام تعهدی شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها رابطه ای بین شوک ارز با تکانه, خالص دارایی های عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی ها نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of currency shock on the occurrence of anomalies in the Tehran Stock Exchange The effect of currency shock on the occurrence of anomalies in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • marzieh ghalandari 1
  • Mirfeiz Fallah 2
1 Department of financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main subject of this research is the experimental study of the use of currency shock on the stock market anomalies of Tehran Stock Exchange companies. For this purpose, a sample of 70 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2019 was examined quarterly. For stock market anomalies, ten separate variables (momentum, abnormal stock returns, gross profitability, specific risk, liquidity, net operating assets, asset growth, return on assets, investment in assets and accruals) have been used as representatives. Multivariate regression was used to test the hypotheses and the relationship between the variables was addressed by forming an optimal model. The results show that currency shock has a positive and significant relationship with abnormal stock returns, special risk, gross profitability, stock liquidity, asset growth, accruals and return on assets of the company. The findings also did not show a relationship between currency shock and momentum, net operating assets and investment in assets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Currency shock
  • stock market anomalies
  • Quarterly data