تاثیر شوک ارز در بروز ناهنجاری (بی قاعدگی) در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

موضوع اصلی این پژوهش بررسی تجربی استفاده شوک ارز بر ناهنجاری بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفت. برای ناهنجاری بازار سهام از ده متغیر مجزا (تکانه, بازده غیرعادی سهام, سودآوری ناخالص, ریسک ویژه, نقدشوندگی, خالص دارایی های عملیاتی, رشد دارایی, بازده دارایی, سرمایه گذاری در دارایی ها و اقلام تعهدی) به عنوان نماینده استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و با تشکیل مدل بهینه به رابطه بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که شوک ارز با بازده غیرعادی سهام, ریسک ویژه, سودآوری ناخالص, رشد دارایی ها, نقدشوندگی سهام, بازده دارایی ها و اقلام تعهدی شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها رابطه ای بین شوک ارز با تکانه, خالص دارایی های عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی ها نشان نداد.

کلیدواژه‌ها