طراحی مدل آموزش کارآفرینی مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی‌‌، واحد تهران مرکز‌‌ی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌، تهران‌‌، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی‌‌‌‌‌، واحد تهران مرکز‌‌ی، دانشگاه آزاد اسلامی‌‌، تهران‌‌، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه کارآفرینی یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است و هدف اصلی تحقیق طراحی مدل عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب می‌باشد.
روش‌شناسی: روش تحقیق آمیخته می ‌باشد در قسمت کیفی از هفت مرحله فراترکیب سندلوسکی و باروسو و در قسمت کمی از آزمون t-test استفاده کرده ‌ایم. جامعه آماری در قسمت کیفی 50 مقاله فارسی و 50 مقاله انگلیسی و در قسمت کمی‌‌، 37 نفر از دانشجویان رشته کارآفرینی برای گروه آزمایش و 37 نفر از دانشجویان رشته غیرکارآفرینی برای گروه کنترل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشند.
یافته ‌ها: در قسمت کیفی 7 مولفه از جمله نگرش به رفتار‌‌، هنجارهای ذهنی‌‌، نوآوری‌‌، انگیزه یادگیری، خود اشتغالی‌‌، خودکارآمدی کارآفرینانه به دست آمد و در قسمت کمی تمامی فرضیه‌‌‌ها مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: مدرسان آموزش کارآفرینی به عوامل روانشناختی دانشجویان توجه کرده و از فناوری‌‌‌ ها و روش ‌های نوین آموزشی‌‌، استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها