بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران

2 گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

کارآیی و اثر بخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه‌ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد.همسو سازی و پیوند استراتژی ها و مشارکت و همکاری مدیران حوزه های مختلف منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان، توسعه منابع انسانی را به همراه دارد که نیازمند اجرایی شدن برنامه ریزی توسعه منابع انسانی است مساله اصلی در این تحقیق میزان اثر گذاری عواملی است که باعث می شوند شکاف موجود بین تدوین و جاری شدن استراتژی ها از بین برود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل موثر بر جاری سازی استراتژیهای منابع انسانی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را990 نفر از کارشناسان،کارشناسان ارشد، سرپرستان، مدیران شهرداری های تهران تشکیل داده است در نهایت 277 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار smart.PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد مقدار شاخص GOF عددی برابر 579/0 به دست می‌آید که شاخصی قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. تمامی متغیرهای شناسایی شده در مدل، معنادار بوده اند و روابط بین متغیرهای درون زا و برون زای مدل نیز معنادار بوده است و متغیرهای در نظر گرفته شده در هر بخش نیز، تاثیر معناداری داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the level of impact of factors affecting the implementation of human resources strategies

نویسندگان [English]

  • AMIR MASOUD KAROUBI 1
  • NASER POUR SADEGH 2
  • Jamshid Salehi Sedghiani 3
  • Behrouz Rezaie Manesh 4
1 Department of Management, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran
2 Department Strategic Management, National Defense University, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
4 Department of Public Management, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Efficiency and effectiveness of each organization depends on the management and efficient use of human resources. The alignment and linking of the strategies and contributions of the managers of different spheres of human resources with the top management of the organization, has the development of human resources that Needs the implementation of planning for human resources development, the main problem in this study is the impact of factors that cause the gap between formulation and flow of strategies.The purpose of this study was to investigate the effect of factors affecting the current hr strategy. The statistical population consists of 990 experts, senior experts, supervisors, and managers of Tehran Municipality and certain governmental entities, and finally 277 questionnaires are reviewed. The hypothesis of the study is tested through smart.PLS software program. The results of the findings indicate that the amount of GOF index equals 0.579 which is a proof for the high quality of the model. All variables identified in the model were significant and the relationships between the variables in the model were significant and the variables considered in each part were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • human resources strategy
  • implementation of strategy