بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر اجرای استراتژی های منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران

2 گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

کارآیی و اثر بخشی هر سازمان تا حد قابل ملاحظه‌ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد.همسو سازی و پیوند استراتژی ها و مشارکت و همکاری مدیران حوزه های مختلف منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان، توسعه منابع انسانی را به همراه دارد که نیازمند اجرایی شدن برنامه ریزی توسعه منابع انسانی است مساله اصلی در این تحقیق میزان اثر گذاری عواملی است که باعث می شوند شکاف موجود بین تدوین و جاری شدن استراتژی ها از بین برود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر عوامل موثر بر جاری سازی استراتژیهای منابع انسانی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را990 نفر از کارشناسان،کارشناسان ارشد، سرپرستان، مدیران شهرداری های تهران تشکیل داده است در نهایت 277 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار smart.PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد مقدار شاخص GOF عددی برابر 579/0 به دست می‌آید که شاخصی قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. تمامی متغیرهای شناسایی شده در مدل، معنادار بوده اند و روابط بین متغیرهای درون زا و برون زای مدل نیز معنادار بوده است و متغیرهای در نظر گرفته شده در هر بخش نیز، تاثیر معناداری داشته اند.

کلیدواژه‌ها