ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮهﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮدﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﯿﻄﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

از آنجاییکه به عبارتی اولین هدف زنجیره تأمین، ایجاد رضایت برای نیازهای مشتریان در فرایند تأمین و همچنین تولید سود برای زنجیرهای تأمین میباشد و از طرف دیگر میدانیم زنجیره تأمین بخش مهم و حیاتی بقای یک شرکت بوده و میتواند در شرکت های مشابه یکسان عمل نماید. پس شرکت ها از واحد هایی همانند در زنجیره تأمین به صورت مشترک بهره‌مند می‌گردند و در نتیجه هزینه‌های خود را کاهش داده و تأمین نظر مشتریان را افزایش می‌دهند. شاخص‌های مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر مولفه‌های گوناگونی از جمله عملکرد عملیاتی و نوآوری دخالت دارند که تاکنون مطالعات گوناگونی برای اثبات چگونگی و تاثیر آنها به عمل آمده است. هر یک از این مولفه‌ها خود میتوانند از موارد دیگری تاثیر گرفته و تقویت و یا تضعیف گردند که چگونگی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است.
در این مقاله تلاش شده به بررسی و تاثیر گذاری مدیریت کیفیت زنجیره تأمین از طریق عملکرد محیطی بر مولفه عملکرد عملیاتی و نوآوری پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها