ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺠﯿﺮهﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮدﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻧﻮآوری ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﯿﻄﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

از آنجاییکه به عبارتی اولین هدف زنجیره تأمین، ایجاد رضایت برای نیازهای مشتریان در فرایند تأمین و همچنین تولید سود برای زنجیرهای تأمین میباشد و از طرف دیگر میدانیم زنجیره تأمین بخش مهم و حیاتی بقای یک شرکت بوده و میتواند در شرکت های مشابه یکسان عمل نماید. پس شرکت ها از واحد هایی همانند در زنجیره تأمین به صورت مشترک بهره‌مند می‌گردند و در نتیجه هزینه‌های خود را کاهش داده و تأمین نظر مشتریان را افزایش می‌دهند. شاخص‌های مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر مولفه‌های گوناگونی از جمله عملکرد عملیاتی و نوآوری دخالت دارند که تاکنون مطالعات گوناگونی برای اثبات چگونگی و تاثیر آنها به عمل آمده است. هر یک از این مولفه‌ها خود میتوانند از موارد دیگری تاثیر گرفته و تقویت و یا تضعیف گردند که چگونگی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است.
در این مقاله تلاش شده به بررسی و تاثیر گذاری مدیریت کیفیت زنجیره تأمین از طریق عملکرد محیطی بر مولفه عملکرد عملیاتی و نوآوری پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Supply Chain Quality Management Operations and Capabilities on Operational Performance and Innovation Mediated by Environmental Performance

نویسندگان [English]

  • mehrnaz bahramzad
  • Mostafa Moballeghi
Department of Industrial management, Karaj branch, Islamic azad university, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Whereas the first goal of supply chain is creating satisfaction for the needs of customers in the supply process as well as generating profit for the supply chain themselves; And also, we know the supply chain is an important and vital part of a company’s survival and can operate the same in similar companies. So, companies share the same units in the supply chain and as a result, as have mentioned, they reduce their costs and increase customer satisfaction. Supply chain quality management indicators are involved in various factors, including operational performance and innovation, and various studies have been conducted to prove the way and their impact. Each of these components can be affected by other factors and be strengthened or weakened, the way it has not been studied so far. In this article, an attempt has been made to impact of supply chain quality management operations and innovation mediated by environmental performance. Finally, the question of how environmental performance is effective on operational performance and innovation is answered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Measures and capabilities of supply chain quality management
  • operational performance
  • innovation
  • Environmental Performance