تأثیر قابلیت نوآوری و ظرفیت بازاریابی سازمان بر عملکرد بازاریابی صادراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اثر قابلیت نوآوری و همچنین تاثیر ابعاد ظرفیت بازاریابی سازمان بر عملکرد بازاریابی صادراتی در صنعت خشکبار است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی (از نوع مقطعی) می‌باشد و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع در زمرة تحقیقات میدانی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیة مدیران و دست‌اندرکاران صنایع خشکبار صادرکنندة فعال استان تهران می‌باشد که نمونه‌ای به حجم 340 نفر به شیوه نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس از بین آنها انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد که روایی پرسشنامه از طریق آزمون KMO و پایایی پرسشنامه نیز ازطریق ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است. همچنین، کلیة مراحل آزمون و تحلیل فرضیه‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS V:23.0 و AMOS V:18 انجام شده است. نتایج تحلیل‌ها نشان داد قابلیت نوآوری بر انواع نوآوری در صنعت خشکبار تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین انواع نوآوری بر عملکرد نوآوری اثر قابل‌توجهی دارد. از طرفی نتایج حاکی از آن است که عملکرد نوآوری و ظرفیت بازاریابی و ابعاد آن، بر عملکرد بازاریابی صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of innovation capability and organization marketing capacity on export marketing performance

نویسندگان [English]

  • hossein norouzi
  • Shayan Kanani Tehrani
  • Fatemeh Darvish
Department of Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to determine the effect of innovation capability and organization marketing capacity on export marketing performance in the dried fruit industry. This research is descriptive-survey (cross-sectional) in terms of method and in terms of purpose is applied research and in terms of type is in the field of applied research. The statistical population of this study is all managers and practitioners of dried fruit industries active in Tehran. A sample of 340 people were selected and studied by the available non-probabilistic sampling method. The validity of the questionnaire was confirmed by KMO test and the reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Also, all stages of testing and analysis of hypotheses were performed using SPSS V: 23.0 and AMOS V: 18. The results of the analysis showed that the innovation capability has a positive and significant effect on the types of innovation in the dried fruit industry. Also, the types of innovation have a significant effect on the performance of innovation. On the other hand, the results indicate that the performance of innovation and marketing capacity and its dimensions have a positive and significant effect on the performance of export marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Innovation capability"
  • "Innovation performance"
  • "Organization marketing"
  • "Marketing capacity"
  • "Export marketing performance"