تأثیر قابلیت نوآوری و ظرفیت بازاریابی سازمان بر عملکرد بازاریابی صادراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اثر قابلیت نوآوری و همچنین تاثیر ابعاد ظرفیت بازاریابی سازمان بر عملکرد بازاریابی صادراتی در صنعت خشکبار است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی (از نوع مقطعی) می‌باشد و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع در زمرة تحقیقات میدانی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیة مدیران و دست‌اندرکاران صنایع خشکبار صادرکنندة فعال استان تهران می‌باشد که نمونه‌ای به حجم 340 نفر به شیوه نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس از بین آنها انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شد که روایی پرسشنامه از طریق آزمون KMO و پایایی پرسشنامه نیز ازطریق ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است. همچنین، کلیة مراحل آزمون و تحلیل فرضیه‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS V:23.0 و AMOS V:18 انجام شده است. نتایج تحلیل‌ها نشان داد قابلیت نوآوری بر انواع نوآوری در صنعت خشکبار تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین انواع نوآوری بر عملکرد نوآوری اثر قابل‌توجهی دارد. از طرفی نتایج حاکی از آن است که عملکرد نوآوری و ظرفیت بازاریابی و ابعاد آن، بر عملکرد بازاریابی صادراتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها