نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری‎سازی دانش در آموزش عالی به منظور ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری سازی دانش به منظور ارائه مدل بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه داده‌ها آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی با استفاده از تحلیل محتوا استقرایی، به واکاوی اسناد تجاری سازی دانش پرداخته شد. سپس، پرسش‎نامه‎ در اختیار 28 نفر از خبرگان و متخصصان آشنا به تجاری سازی دانش و افراد مشغول به کار در مراکز رشد استان مازندران که با روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب شده بودند قرار گرفت. داده‎ها از طریق اجرای پرسش‎نامه نیمه‎ساختار یافته و برگزاری دو دوره پنل دلفی گردآوری شد. سپس از طریق فن دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1531 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 308 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسش‎نامه محقق ساخته بود. بر اساس یافته‎‌ها ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی در قالب 4 بعد و 10 مؤلفه و 83 شاخص شناسایی شدند. یافته‎ها نشان داد که تمامی ابعاد، مؤلفه‎ها و شاخص‎ها مورد تأئید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها