نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری‎سازی دانش در آموزش عالی به منظور ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیارگروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر نقش دوسوتوانی سازمانی در تجاری سازی دانش به منظور ارائه مدل بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه داده‌ها آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی با استفاده از تحلیل محتوا استقرایی، به واکاوی اسناد تجاری سازی دانش پرداخته شد. سپس، پرسش‎نامه‎ در اختیار 28 نفر از خبرگان و متخصصان آشنا به تجاری سازی دانش و افراد مشغول به کار در مراکز رشد استان مازندران که با روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب شده بودند قرار گرفت. داده‎ها از طریق اجرای پرسش‎نامه نیمه‎ساختار یافته و برگزاری دو دوره پنل دلفی گردآوری شد. سپس از طریق فن دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 1531 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 308 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسش‎نامه محقق ساخته بود. بر اساس یافته‎‌ها ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تجاری سازی دانش مبتنی بر دوسوتوانی سازمانی در قالب 4 بعد و 10 مؤلفه و 83 شاخص شناسایی شدند. یافته‎ها نشان داد که تمامی ابعاد، مؤلفه‎ها و شاخص‎ها مورد تأئید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of organizations ambidexterity in the commercialization of knowledge in order to provimodelde

نویسندگان [English]

  • Akramosadat yaghubi 1
  • Yalda delgoshaei 2
  • liela hosseinitabaghdehi 3
  • Fereshteh kordestani 2
1 PhD Student in Higher Education Management, Department of Educational Management And Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Ramsar Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is the role of organizational ambidexterity in knowledge commercialization in order to provide a model. The research method was applied in terms of purpose and exploratory (qualitative-quantitative) in terms of data type. The research community in the qualitative section analyzed knowledge commercialization documents using inductive content Was analyzed. After extraction the components from the existing literature, the questionnaire was given to 28 of and specialists experts and ٍٍuniversity of Experts working in growth centers in Mazandaran province province, Targeted to achieve theoretical saturation which were selected by sampling method.
Data were collected through a semi-structural and holding questionnaire from two Delphi panel periods. Then it was and analyzed by Delphi technique. The statistical population in a part quantitative included all faculty members of the Islamic Azad University of Mazandaran province with 1531 people. Using stratified random sampling method and based on Cochran's formula, 308 people were selected as a statistical sample. The tool for collecting the questionnaire was researcher-made. Based on the findings, dimensions, components and indicators of knowledge commercialization based on organizational ambiguity in the form of 4 dimensions And 10 components and 83 indicators were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge commercialization
  • Commercialization
  • knowledge reconstruction
  • ambiguity
  • organization ambiguity