بررسی نقش انواع تعهد کارکنان در ارتقای سطح عملکرد در صنعت بیمه (مورد مطالعه؛ شرکت بیمه ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی (واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی)، تهران (فیروزکوه)، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی (واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی)، تهران (فیروزکوه)، ایران

چکیده

تعهد کارکنان در محیط های کاری، یکی از مفاهیم چالش برانگیز مورد تحقیق در حوزه های مدیریت، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است. تئوری ها و تحقیقات اخیر، مفهوم تعهد را متناسب با نسل کارکنان قرن 21 ارائه کرده اند. تعهد سازمانی در سازمان های دولتی، به لحاظ ویژگی‌های منحصربه فرد این سازمان‌ها، از عوامل استراتژیک در عملکرد و خدمت رسانی آن ها به شمار می آید. هدف این مقاله تحلیل جایگاه تعهد کارکنان بخش دولتی در بهبود عملکرد آنها است. جامعه آماری این پژوهش از 1853 نفر از کارکنان و مدیران واحدهای ستادی و شعب شرکت بیمه ایران مستقر در استان تهران تشکیل گردیده است. برای بررسی و تحلیل فرضیه ها با توجه به کمّی بودن تحقیق از استراتژی پیمایش با پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای، استفاده شد و پرسشنامه های نهایی عملکرد و تعهد سازمانی میان مدیران و کارشناسان در حوزه های تحت مطالعه توزیع شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند که انواع تعهد کارکنان در قالب تعهد سازمانی، ارزشی، شغلی و ... می توانند به میزان متفاوتی بر عملکرد موثر باشند.

کلیدواژه‌ها