بررسی نقش انواع تعهد کارکنان در ارتقای سطح عملکرد در صنعت بیمه (مورد مطالعه؛ شرکت بیمه ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی (واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی)، تهران (فیروزکوه)، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی (واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی)، تهران (فیروزکوه)، ایران

چکیده

تعهد کارکنان در محیط های کاری، یکی از مفاهیم چالش برانگیز مورد تحقیق در حوزه های مدیریت، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی است. تئوری ها و تحقیقات اخیر، مفهوم تعهد را متناسب با نسل کارکنان قرن 21 ارائه کرده اند. تعهد سازمانی در سازمان های دولتی، به لحاظ ویژگی‌های منحصربه فرد این سازمان‌ها، از عوامل استراتژیک در عملکرد و خدمت رسانی آن ها به شمار می آید. هدف این مقاله تحلیل جایگاه تعهد کارکنان بخش دولتی در بهبود عملکرد آنها است. جامعه آماری این پژوهش از 1853 نفر از کارکنان و مدیران واحدهای ستادی و شعب شرکت بیمه ایران مستقر در استان تهران تشکیل گردیده است. برای بررسی و تحلیل فرضیه ها با توجه به کمّی بودن تحقیق از استراتژی پیمایش با پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای، استفاده شد و پرسشنامه های نهایی عملکرد و تعهد سازمانی میان مدیران و کارشناسان در حوزه های تحت مطالعه توزیع شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند که انواع تعهد کارکنان در قالب تعهد سازمانی، ارزشی، شغلی و ... می توانند به میزان متفاوتی بر عملکرد موثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of employee commitment in improving the level of performance in the insurance industry (Case study: Iran Insurance Company)

نویسندگان [English]

  • Ali Makhsousi 1
  • mir ali syed nagavi 2
  • jamshid salehi sadaghiani 3
  • majid jahangirfard 1
1 Department of Public Management, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.
2 Department of Public Management, Allameh Tabatabai University(Firoozkooh Branch, Islamic Azad University), Tehran (Firoozkooh), Iran
3 Department of Industrial Management, Allameh Tabatabai University(Firoozkooh Branch, Islamic Azad University), Tehran (Firoozkooh), Iran
چکیده [English]

Employee commitment in the workplace is one of the most challenging concepts researched in the fields of management, organizational behavior and human resource management. Recent theories and research have introduced the concept of commitment to the 21st century employee generation. Organizational commitment in government organizations, in terms of the unique characteristics of these organizations, is one of the strategic factors in their performance and service. The purpose of this article is to analyze the position of commitment of public sector employees in improving their performance. The statistical population of this study consists of 1853 employees and managers of headquarters units and branches of Iran Insurance Company located in Tehran province. To examine and analyze the hypotheses, due to the quantitative nature of the research, a survey strategy with a questionnaire and stratified random sampling was used and the final questionnaires of organizational performance and commitment were distributed among managers and experts in the study areas. Research findings show that types of employee commitment in the form of organizational commitment, value, job, etc. can affect performance to a different extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Professional Commitment
  • Value Commitment
  • performance