ارائه الگوی مدل بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مطالعه موردی: بانک شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شبکه های اجتماعی یکی از کانال‌های اصلی حفظ و توسعة روابط با مشتریان تجاری به‌شمار می‌رود..در این راستا،هدف تحقیق حاضر طراحی و تبیین الگوی مدل بازاریابی خدمات بانکی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بوده است.روش تحقیق از نوع کاربردی و اکتشافی است.جامعه آماری مورد نظر را در بخش کیفی خبرگان آشنا به موضوع پژوهش (مدیران عملیاتی در حوزه های بازاریابی و شبکه های اجتماعی بانک شهر ) تشکیل دادند که با روش غیر تصادفی و هدفمند تا اشباع نظری پرسشنامه 25 مصاحبه صورت پذیرفت.جامعه اماری بخش کمی شامل کلیه مشتربان بانک شهر در استان تهران بود ند که با توجه به نامحدود بودن جامعه 384 نفر با جدول مورگان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ بررسی شد. در این پژوهش، روش تحلیل داده های کیفی تحلیل محتوا و تحلیل داده های کمی روش معادلات ساختاری است و از نرم افزار pls استفاده شد.نتایج نشان داد که ابعاد مدل شامل خلق ارزش برای مشتری ، محتوای بازایابی شبکه های اجتماعی،فعالیتهای بازاریابی اجتماعی،توجه به ذینفعان و نوع شبکه های اجتماعی است و از برازش مناسبی برخودار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and explanation of social media-based banking services marketing model

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Azimi
  • vahidreza mirabi
  • hossein safarzadeh
Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A review of the trends in the banking system in our country also confirms the fact that financial services providers, In this regard, the aim of the present study is to design and implement a value creation model for bank customers in the process of creating a common brand value. According to its objectives and in terms of the process of doing the work, the present research is a descriptive research and exploratory survey. The statistical population in the qualitative section is composed of bank managers of Bank shahr branches located in Tehran province, which was interviewed by targeted method until theoretical saturation, The statistical population of the quantitative section includes all the customers of Bank shahr located in Tehran provincem. Qualitative interview and in a small part of the questionnaire was used, the validity of which was confirmed by expert opinions and reliability with Cronbach's alpha. In order to analyze the data, qualitative content analysis and structural equations were used with PLS2 software. The results showed that The dimensions of the model include customer motivation, customer value, organizational factors, customer experience, customer loyalty and image They are the mind of the customer and the model has a goodfit

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Banking Services
  • Social networks