تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه مدت و استراتژی کسب و کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاران نهادی از انگیزه کافی برای تشویق مدیران به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشا برخوردارند و رفتار مدیران را نیز مورد نظارت قرار می‌دهند. هدف از این پژوهش بررسی کیفیت گزارشگری مالی و استراتژی‌ کسب و کار سرمایه‌گذاران نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش در 135 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران که بر اساس روش حذف سیستماتیک انتخاب شده‌اند، انجام شده است. همچنین این پژوهش بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش های مالی شرکت ها در فاصله سال های 1388 الی 1397 انجام شده است. روش مورد استفاده، رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی می باشد. نتایج بررسی مدل رگرسیونی پژوهش نشان داد کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه مدت و استراتژی کسب و کار تاثیر معنادار و مثبت دارد. اما سهامداران نهادی کوتاه مدت، سرمایه گذاران موقتی هستند که نسبت به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشا بیشتر به تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Reporting Quality on Relationship between Short-term institutional Shareholders and Business Strategies

نویسندگان [English]

  • HamidReza Mehravar
  • Negar khosravipour
  • zahra Lashgari
Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Institutional investors have a sufficient incentive to encourage managers to improve the quality of financial reporting and disclosure and to monitor manager's behavior. The purpose of this study is to investigate the quality of financial reporting, investment horizon and trading strategy of institutional investors of companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research has been conducted in 135 companies listed on the Tehran Stock Exchange that have been selected based on the systematic elimination method. Also, this research has been done based on the information contained in the financial reports of companies in the period of 2009 to 2018. The method used is regression based on panel data. The results of the study regression model showed that the quality of financial reporting has a significant and positive effect on the relationship between short-term institutional investors and trading strategy but short-term institutional shareholders are temporary investors pay more attention to current earnings in determining stock prices than to encourage managers to improve the quality of financial reporting and disclosure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Reporting Quality
  • Short-term institutional Shareholders
  • Institutional Investor Trading Strategy