عوامل تاثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت استعداد کارآفرینانه در شهرداری‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به ‌منظور شناسایی عوامل موثر بر پیاده‌سازی مدیریت استعداد کارآفرینانه در شهرداری‌ها و از نوع اکتشافی انجام گردید. برای این امر ضمن مرور ادبیات و پیشینه تحقیق با 45 نفر از خبرگان مصاحبه شد. عوامل تاثیرگذار در قالب 11 مولفه مهارت‌های ادراکی، تصمیم‌گیری، هوش اجتماعی، رهبری تغییر، نتیجه‌گرایی (مدیریت عملکرد)، مدیریت افراد، پایداری و پاسخگویی، پایبندی به اصول اخلاقی، پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و 57 شاخص‌ متناسب با این مولفه‌ها شناسایی گردیدند. پایایی و روایی پرسشنامه‌ها، از روش‌های آلفای‌کرونباخ، AVE،CR و CVR تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی، استنباطی و نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. سپس به‌روش دلفی فازی طی دومرحله و تحلیل پاسخ‌ خبرگان به‌شیوه تمام‌شمار، شاخص‌های اقتدار سازمانی، تحول سازمانی، کار تیمی، مدیریت مافوق و تعلق سازمانی به‌دلیل مخالفت اکثریت خبرگان حذف شدند. شاخص‌های‌ تاییدشده می‌تواند در برنامه‌های مبتنی بر فن‌آوری‌ در کانون‌های ارزیابی استعدادها مورد توجه و استفاده واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing Implementation Entrepreneurial Talent Management In municipalities

نویسندگان [English]

  • farideh moradi 1
  • Ayatollah Momayez 2
  • afsaneh zamani moghadam 3
1 Department of Entrepreneurship Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Educational Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This exploratory research identified factors affecting the implementation of entrepreneurial talent management in municipalities. Data were collected by a literature review and interviewing 45 experts in the field. The influential factors were presented as 11 components of perceptual skills, decision making, social intelligence, change leadership, consequentialism (performance management), people management, sustainability and accountability, adherence to ethical principles, complexity, recognition and focus, and 57 indicators. The validity and reliability of research instruments were confirmed by Cronbach’s alpha, AVE, CR and CVR methods, and data analysis was carried out in SPSS and AMOS using descriptive and inferential statistics. The indicators of organizational authority, organizational change, teamwork, superior management and organizational commitment were eliminated by applying the Fuzzy Delphi method in two stages and analyzing the responses of experts via a census technique due to the disagreement of most experts. The confirmed indicators could be used in technology-based programs implemented in talent assessment centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • Entrepreneurial Talent
  • Factors Affecting Talent Management
  • Municipality