بررسی نقش قابلیت های بازاریابی، نوآوری و تحقیق و توسعه در ایجاد مزیت رقابتی محصول جدید : صنعت مواد غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج ، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

4 گروه مدیریت، واحد یاسوج ، دانشگاه ازاد اسلامی ، یاسوج ، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها با تغییرات زیادی مواجه اند به گونه ای که سطوح بالای تغییرات می تواند فعالیت های شرکت و به دنبال آن عملکرد را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی رابطه ی بین قابلیت های سازمانی، مزیت رقابتی و عملکرد مبتنی بر مشتری می پردازد. جهت جمع آوری داده ها تعداد 180 پرسشنامه بین مدیران شرکت های مواد غذایی مشهد به صورت تصادفی توزیع گردید که از این تعداد 155 پرسشنامه جهت تحلیل مناسب تشخیص داده شد. در این پژوهش جهت تعیین رابطه ی بین متغیرهای تحقیق از آزمون نرمال بودن، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین قابلیت های سازمانی و مزیت رقابتی رابطه ی معناداری وجود دارد، همچنین یافته های تحقیق مبین رابطه ی بین مولفه های مزیت رقابتی و عملکرد مبتنی بر مشتری می باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است که قابلیت های سازمانی می توانند بعنوان منبع مزیت رقابتی در صنعت مواد غذایی محسوب شود و موجب ارتقا عملکرد شرکت گردد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of marketing, innovation and R & D capabilities in creating the competitive advantage of a new product: the food industry

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Roushanghias 1
  • reza sepahvand 2
  • abdolkhalegh chenarestan olya 3
  • ali pirzad 4
1 Department of Management, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
2 Department of management, ,Faculty of Economics , University of Lorestan, Lorestan, Iran
3 Department of management, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
4 Department of management, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
چکیده [English]

In today's competitive world , organizations face many changes , so that these changes can affect the company's activities and performance . This study examines the relationship between organizational capabilities , competitive advantage and customer-based performance . To collect data , 180 questionnaires were randomly distributed among managers of Mashhad food companies , of which 155 questionnaires were identified as suitable for analysis . In this study , the normality test , Pearson correlation and path analysis were used to determine the relationship between the research variables . The results showed that there is a significant relationship between organizational capabilities and competitive advantage . The research findings also show that there is a significant relationship between the components of competitive advantage and customer-based performance . The results indicate that organizational capabilities can be considered as a source of competitive advantage in the food industry and improve the company's performance .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Capabilities
  • Competitive Advantage
  • customer-based performance
  • Food Industry