اثر تعامل کنترل فساد و اعتماد و تامین مالی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب منا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه لرستان (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی)، الیگودرز، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران

4 گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

کارآفرینی به ‌عنوان موتور محرک فعالیت‌های اقتصادی بوده که نیازمند تامین مالی است. برای راه‌اندازی کسب‌وکار و توسعه‌ی کارآفرینی، کیفیت نهادی (کنترل فساد و اعتماد) و تأمین مالی، همواره به ‌صورت مسئله‌ای جدی برای کارآفرینان مطرح بوده‌است. این مطالعه به بررسی تاثیر تعاملی کنترل فساد و تامین مالی و همچنین تاثیر تعاملی اعتماد و تامین مالی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب منا (الجزایر، ایران، اردن، مراکش، عمان، قطر، عربستان‌سعودی، تونس، ترکیه و عراق) طی دوره (2019- 2005)، پرداخته‌است. روش پژوهش، توصیفی است و داده‏‌ها از موسسه دیده‌بان جهانی کارآفرینی، بانک اطلاعات جهانی و یونسکو اخذ شده‌‌است و برای برآورد مدل‌ها از رویکرد داده‏های پانل استفاده شده‌است. آزمون‌های تشخیص وابستگی مقطعی، ناهمسانی واریانس و همچنین آزمون F لیمر و هاسمن برای انتخاب بین روش‌های حداقل مربعات، با روش اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی انجام‌گرفت و مدل با روش اثرات ثابت تایید شد. نتایج تحقیق نشان‌می‌دهد که کیفیت نهادی و منابع تامین اعتبار بر توسعه‌ی کارآفرینی تاثیر مثبت و معنی‌دار داشته‌است. بنابراین تدوین اصلاح کیفیت نهادی می‌تواند بر توسعه کارآفرینی تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corruption Control and Trust and Financing on Entrepreneurship Development in Selected Countries of Mena

نویسندگان [English]

  • monir moradi 1
  • dariush hassanvand 2
  • kaveh derakhshani 3
  • Ahmad Sarlak 4
1 Department of Economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad university, Aligudarz,, Iran
2 Department of Economic, University of Lurestan, (Lecturer at Islamic Azad University) , Aligudarz,, Iran
3 Department of Economics, Faculty of Economics, Arak University, Arak, Iran
4 Department of Economic, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak,, Iran
چکیده [English]

Entrepreneurship has been the driving force of economic activities that need to be financed. Institutional quality (corruption control and trust) and financing have always been serious issues for entrepreneurs to start a business and develop entrepreneurship. This study examines the interactive effect of corruption control and financing as well as the interactive effect of trust and financing on entrepreneurship development in selected Mena countries (Algeria, Iran, Jordan, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey and Iraq) during the period ( 2019-2005), has been paid. The research method is descriptive and the data were obtained from the Global Entrepreneurship Watch, the World Database and UNESCO, and the panel data approach was used to estimate the models. Cross-sectional dependence and variance heterogeneity tests as well as F-Limer and Hausmann tests for choosing between least squares methods were performed by fixed effects method or random effects and the model was confirmed by fixed effects method. The results show that institutional quality and funding sources have a positive and significant effect on entrepreneurship development. Therefore, the development of institutional quality reform can affect the development of entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Entrepreneurship"
  • "Institutional quality (corruption control and trust) "
  • "Government Financing"
  • " Countries MENA"