تاثیر "مدیریت منابع انسانی سبز" بر "مدیریت زنجیره تامین سبز" با نقش تعدیلگر تعهد مدیران ارشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اجرائی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نگرانی های اجتماعی ، خواسته مشتریان و فشار مقررات دولتی باعث نگرش سازمان‌ها به مسائل زیست محیطی شده و نگاه سبز به مسائل مدیریتی هم بدین منظور است. مدیریت سبز منابع انسانی و زنجیره تامین از موضوعات مهم مدیریتی هستند . سبز کردن کل سازمان برنامه ای برای سازمان است و موفقیت برنامه های سازمانی نیازمند تعهد مدیریت عالی است. از این رو در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه ی سبز مدیریت منابع انسانی و زنجیره تامین همراه با بررسی نقش تعدیلگریِ تعهد مدیریت ارشد سازمان هستیم. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی با اهداف کاربردی می باشد و باتوجه به بررسی روابط میان چند متغیر از نوع همبستگی می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری صنایع تولید مبلمان می باشد و حجم نمونه تصادفی 170 می باشد.داده های جمع آوری شده توسط نرم افزارهای SPSS و PLS جهت آزمایش فرضیات ، مورد تحلیل بر اساس مدل سازی ساختاری قرار گرفت. نتایج نشان داد که پنج متغیر مدیریت منابع انسانی سبز شامل توسعه وآموزش ، توانمندسازی ، پاداش ، مدیریت عملکرد و استخدام تاثیر مثبتی بر مدیریت زنجیره تامین سبز دارند و نشان داده شد تعهد مدیران ارشد این تاثیرگذاری را تعدیل می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Green human resource management on Green supply chain management: Moderating role of Top management commitment

نویسندگان [English]

  • Saeed Eghbal 1
  • Alireza Rousta 2
  • Farzad Asayesh 2
1 Department of Executive Management, Science and Research branch , Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business management , Shahr-e-Qods Branch , Islamic Azad University, Tehran , Iran
چکیده [English]

Social concerns customer demands, and pressure from government regulations have led organizations to look at environmental issues, and the green view of management issues. Green management of human resources and the supply chain are important issues in management. Greening the entire organization is a program for the organization, and the success of organizational programs requires a commitment of top management. Therefore, in this study, we seek to examine the green relationship between human resource management and supply chain management along with the role of moderating the commitment of the organization's senior management. The present study is a descriptive research with applied objectives and according to the study of the relationships between several variables of correlation type. A questionnaire was used to collect information. The statistical population of the furniture industry is the random sample size of 170. The data collected and tested the hypotheses were analyzed based on structural modeling by SPSS and PLS. The results showed that the five variables of green human resource management including development and training, empowerment, pay and rewards, performance management and recruitment have a positive effect on green supply chain management and the commitment of top managers moderates these effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green human resource management
  • Green Supply Chain Management
  • Top management commitment