مدل محاسباتی ساختاری-تفسیری (ISM) برای شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های مدیریت بازاریابی داخل سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور پیاده‌سازی عملکرد و توانایی بازاریابی داخل بر پیامدهای سازمانی و شغلی در شرکت تولیدات صنایع توسعه دیجیتال (سهامی خاص)، با هدف شناسایی عوامل محیطی و موثر، نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان می‌باشد. در این راستا از رویکردهای توصیفی-پیمایشی و مدل ساختاری-تفسیری برای تعیین استراتژی مدیریت بازاریابی سازمانی بهره گرفته شده که به سبب آن عوامل پیرامونی درگیر در سازمان شامل عوامل انگیزشی مادی، عوامل انگیزشی غیرمادی، عوامل محیطی، ابزار و تجهیزات متناسب کاری، دانش و تخصص پرسنل و مدیران، پشتیبانی و بهینه‌سازی، چشم‌انداز و آینده‌نگری سازمانی شناسایی گردیده است. این عوامل به عنوان ورودی مدل ISM در قالب ماتریس‌های خود تعاملی ساختاری، دستیابی‌ها تهیه شده و در برآورد نمودار قدرت نفوذ-وابستگی بکار گرفته شده است. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که عامل انگیزشی مادی (بلاترین سطح و عامل کلیدی) مهمترین تاثیر را در اولویت‌بندی نسبت به سایر عوامل شناسایی شده را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretive structural computational model (ISM) for identifying and classifying internal marketing management indicators

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Dorrani
  • Farshid Namamian
Department of Business Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The present study is aimed at identifying environmental and effective factors, internal strengths and weaknesses of the organization in order to implement the performance and ability of internal marketing on organizational and professional consequences in the Digital Development Industries (Private Joint Stock Company). In this regard, descriptive-survey approaches and structural-interpretive model have been used to determine the organizational marketing management strategy, due to which environmental factors involved in the organization including material motivational factors, intangible motivational factors, environmental factors, appropriate tools and equipment, knowledge. And the expertise of personnel and managers, support and optimization, vision and organizational foresight have been identified. These factors have been prepared as input to the ISM model in the form of structural self-interaction matrices, achievements, and have been used to estimate the influence-dependency power diagram. The modeling results show that the material motivation factor has the most important effect on prioritization over other identified factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management
  • Service Quality
  • internal marketing
  • Competitive Capability
  • Structural-Interpretive Model (ISM)