بررسی اثر رشد شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد رژیم نهادی و اقتصادی (سهولت کسب و کار) بر کشورهای اسلامی (با استفاده از مدل پانل ور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله تحقیق به بررسی اثر رشد شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد رژیم نهادی و اقتصادی (سهولت کسب و کار) بر کشورهای اسلامی (با استفاده از مدل پانل ور) پرداخته ‌شد بجامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کشورهای اسلامی و چندمذهبی (بخش کثیری از جمعیت مسلمان هستند) می‌باشد. بر اساس دسترس بودن اطلاعات کشورهای مورد مطالعه شامل؛ آذربایجان، ارودن، ازبکستان، اندونزی، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، سودان، قرقیزستان، قزاقستان، لبنان، مصر، هند می‌باشد. قلمرو زمانی تحقیق در بازه 2009 الی 2019 می‌باشد. برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز از جداول آماری و بانک‌های اطلاعاتی جهانی و صندوق بین المللی پول و از مدل اقتصادی سنجی پانل خودرگرسیونی ساختاری استفاده شده است. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن ایستایی و روابط بلند مدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر و بر اساس نتایج آماره اثر و حداکثر مقدار ویژه پنج رابطه بلند مدّت در سطح 0.95بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک‌ها و تجزیه واریانس نشان داده شد که رشد شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد رژیم نهادی و اقتصادی (سهولت کسب و کار) بر کشورهای اسلامی تأثیر گذار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of growth of knowledge-based economy index on the growth of institutional and economic regime (Business convenience) on Islamic countries (using panel model)

نویسندگان [English]

  • meghdad mahmoudi
  • nemat falihipirbasti
  • marjan damankeshideh
  • shariyar nessabian
Department of Economics, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this article, the research examines the effect of knowledge-based economy growth index on the growth of institutional and economic regime (ease of business) on Islamic countries (using the panel model). They are a large part of the Muslim population. Based on the availability of information from the study countries, including; Azerbaijan, Jordan, Uzbekistan, Indonesia, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Tunisia, Sudan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Lebanon, Egypt, India. The scope of the research is from 2009 to 2019. To collect the required statistics and quantitative information, statistical tables and global databases and the International Monetary Fund have been used, and the structural self-regression panel economics model has been used. Using Fisher test and Johansen co-integration test, static and long-run relationships of variables were examined. It was shown that all variables are at zero level and based on the results of effect statistics and maximum eigenvalue, there are five long-term relationships at 0.95 level between variables. Then, using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the growth of knowledge-based economy index affects the growth of institutional and economic regime (ease of business) in Islamic countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic index
  • Knowledge base
  • institutional and economic regime (ease of business)
  • Islamic Countries