شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف‌کننده از طریق رسانه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

امروزه رسانه‌های اجتماعی به یک مهارت جدید و مهم برای همه، تبدیل شده است. دسترسی میلیون-ها کاربر به رسانه‌ها باعث شده تا این رسانه‌ها در کانون توجه جوامع مدرن و شرکت‌های تجاری قرار گیرند و از محبوبیت قابل توجهی برخوردار شوند شناخت صحیح این رسانه‌ها باعث می‌شود تا بازاریابان بیش از پیش بتوانند از این ابزارها استفاده مفید و موثر داشته باشند. هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کننده ( مورد مطالعه: صنعت پوشاک در ایران) می باشد. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و روش نمونه‌گیری در دسترس و از پرسشنامه آنلاین محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری کاربران رسانه‌ها و مصرف کنندگان شهر تهران با حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزارSPSS 22 و Smart PLS 2.0 انجام شد. نتایج نشان داد متغییرهای شناسایی شده در قالب مدل دارای اعتبار بوده و مقدار شاخص‌های تطبیق برازش قوی است و نشان از کیفیت بالای مدل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the factors affecting consumer behavior through social media

نویسندگان [English]

  • masomeh jalilian
  • Hossein Safarzadeh
  • seyyed kamran nourbakhsh
Department of Business Management , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, social media has become a new and important skill for everyone. The access of millions of users to the media has made these media the focus of modern societies and businesses and has gained considerable popularity. Proper knowledge of these media makes marketers more than ever Be able to use these tools effectively and efficiently. The aim of this study was to identify the impact of social media on consumer behavior (Case study: clothing industry in Iran). The research method is descriptive-survey and in terms of practical purpose and sampling method is available and a researcher-made online questionnaire has been used. The statistical population of media users and consumers in Tehran with a sample size of 384 people was considered. Data analysis was performed at two levels of descriptive statistics and inferential statistics using SPSS 22 and Smart PLS 2.0 software. The results showed that the variables identified in the model have validity and the value of matching fit indicators is strong and indicates the high quality of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social media
  • Consumer behavior
  • clothing industry