ارائه مدل بومی ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی( IMC ) مبتنی بر ارتقا برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه ی مدلی برای ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی ( IMC ) می باشد. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری انجام شده است. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده ها، مصاحبه بوده است. نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر، خبرگان و اساتید در حوزه مدیریت بازاریابی می باشند. نمونه بررسی شده در این پژوهش 10 نفر از اساتید و خبرگان در حوزه مدیریت بازاریابی می باشند. از کد گذاری به عنوان روش تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، راهبردها و پیامدهای ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی ( IMC ) را نشان می دهد. استفاده از افراد متخصص، تعیین اهداف، تعیین بودجه تبلیغات، استراتژی های قیمت گذاری از راهبردهای پیش رو در جهت بهبود عملکرد ارتباطات یکپارچه بازاریابی می باشد. همچنین لازم به ذکر است برای پیامدهای IMC می توان به برندینگ، تقویت برند، رضایت مشتریان، تصویر برند اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a native model of integrated marketing communications (IMC) based on brand promotion

نویسندگان [English]

  • Vahid Nameni
  • Bahram Kheiri
  • Mansoureh Aligholi
Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a model for integrated marketing communications ( IMC ) . The research has been done with a qualitative approach and grounded theory method . The tool used to collect data was an interview . Sampling was performed by stratified random sampling method . The research community is experts and professors in the field of marketing management . The sample surveyed in this research are 10 professors and experts in the field of marketing management . Coding has been used as a method of data analysis . Using experts , setting goals , setting advertising budgets , pricing strategies are some of the strategies ahead to improve the performance of integrated marketing communications ( IMC ) . It should also be noted that for integrated marketing communications ( IMC ) consequences we can mention branding , brand strengthening , customer satisfaction , brand image .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated marketing communications (IMC)
  • brand
  • Marketing