نقش اولویت تصمیم گیری و ریسک عملکردی در تاثیر توانمندسازی مصرف کننده بر قصد خرید مجدد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، نقش اولویت تصمیم گیری و ریسک عملکردی در تاثیر توانمندسازی مصرف کننده بر قصد خرید مجدد مشتریان می باشد.روش تحقیق به لحاظ ماهیت از نوع پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مشتریان شعب بیمه آسیا در استان مازندران تشکیل داده اند.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های معتبر خودکارآمدی ادراک شده اسپریتزر(1995)، قابلیت کنترل شده چاندران و مورویتز(2005)، ریسک عملکردی ادراک شده نپوموسنو و همکاران (2014)، اولویت تصمیم گیری اندی و همکاران(1989) و قصد خرید مجدد دیالو(2012)استفاده گردید.روایی و پایایی پرسشنامه ها توسط اساتید صاحبنظر و آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.جهت تأیید نوع روش آماری از آزمون ks استفاده گردید و به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماریSpss استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد اولویت تصمیم گیری در تاثیرگذاری خودکارآمدی ادراک شده و قابلیت کنترل ادراک شده بر قصد خرید مجدد مشتریان نقش میانجی دارند.ریسک عملکردی در تاثیرگذاری خودکارآمدی ادراک شده بر قصد خرید مجدد و اولویت تصمیم گیری مشتریان نقش تعدیلگر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of decision priority and performance risk in the impact of consumer empowerment on repurchase intent

نویسندگان [English]

  • leila jalali 1
  • mojtaba moazzami 2
1 Department of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Higher Education Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is the role of decision-making priority and performance risk in the impact of consumer empowerment on the intention to repurchase customers. The research method is survey in nature and applied in terms of purpose. The statistical population of the study is the customers of Asian insurance branches in Mazandaran province. The sample size was determined using Cochran's formula 384 people and was selected by available sampling method. To collect data from valid Spritzer (1995) perceived self-efficacy questionnaires. Chandran and Morowitz (2005) Controlled Ability, Perceived Functional Risk of Nepomosno et al. (2014), Andy et al. (1989) Decision Priority, and Diallo (2012) Repurchase Intention were used. Validity and Reliability of Questionnaires by Expert Professors And Cronbach's alpha coefficient test was confirmed. To confirm the type of statistical method, ks test was used and in order to analyze the data, the structural equation technique was used using Lisrel statistical software and Spss statistical software. The results showed priority. Decisions mediate the effect of perceived self-efficacy and perceived control over customers' intention to repurchase. Functional risk plays a moderating role in the effect of perceived self-efficacy on repurchase intention and customer decision-making priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision priority
  • Performance risk
  • Consumer empowerment
  • Repurchase intention