عنوان:بررسی تأثیر غذای‌قومی، بازاریابی‌قومی وفرهنگ‌پذیری برروی گردشگران‌خارجی با نقش میانجی قومیت( مطالعه موردی: شهرتهران).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاداسلامی، قم، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

رشد فزاینده تجارت‌جهانی، زمینه را برای بازاریابی‌قومی، مهاجرت و گردشگری فراهم کرده‌است؛ و پتانسیل کشور‌ایران با داشتن قومیت‌های متنوع و گوناگون دراین زمینه مهم اسـت و نیاز به بررسی عوامل مؤثر بر روی گردشگران خارجی را دارد. هدف‌ این پژوهش، بررسی تأثیر غذای‌قومی، بازاریابی-قومی و فرهنگ‌پذیری بر گردشـگران‌خـارجی است. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی است و ازنظر هدف، کاربردی، است روش نمونه‌گیری غیرتصادفی‌در دسترس می‌باشد و از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده‌است. جامعه‌آماری ، از گردشگران‌خارجی انتخاب شده اند که به شهر تهران آمده اند و حجم‌نمونه 113 نفر با روش غیرتصادفی دردسترس انتخاب شده‌اند، به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها در این پژوهش از نرم‌افزار اسمارت PLS استفاده گردید. صنعت‌گردشگری راه‌حلـی بـرای اقتصـاد محسـوب می‌شـود، دراین راستا پژوهش بیشتر بر کالایی‌کردن غذا، به‌منظور دستیابی به راههایی برای سودآوری بیشتر و توسعه اقتصادی تمرکز دارد. بازاریابی‌قومی می‌تواند تغییر ژرفی در صنعت-گردشگری بوجودآورد؛ بنابراین بازاریابان و هتلداران با ارتقای بازاریابی‌قومی و تمرکز روی کالایی‌کردن غذاها می توانند به این امر کمک کنند. نتایج این پژوهش نشان‌داد غذاهای‌قومی برروی قومیت، قومیت برروی بازاریابی‌قومی، قومیت برروی فرهنگ‌پذیری، و قومیت برروی گردشگران‌خارجی تأثیر مثبت‌ و معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innestigating the Impact of Ethnic Food, Ethnic Marketing and Culturalization on Foreign Totrism With the role of ethnic mediator

نویسندگان [English]

  • somaye rashidi 1
  • rasool sanavifard 1
  • ali hamidizade 2
1 Department of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract: The growing growth of glabal trade has paved the way for ethnic marketing and tourism. And Irans potential with diverse ethnicities is important in this regard. The purpose of this study Innestigating the Impact of Ethnic Food, Ethnic Marketing and Culturalization on Foreign Totrism. The research method is descriptive- survey and applied in terms of purpose. Non-random sampeling method is available and a researcher-mede questionnaire is used. The statistical pop ulation of foreign tourists to the city of Tehran and a sample size of 113 people were selected using non-randomly available methods. The tourism industry is a solution to the economy ,in this regard, more research on food commodification, in order to achive ways to focous on greater profitability and economic development. The results showed that ethnic foods have a positive and signification effect on ethnicity, ethnicity on ethnic marketing, ethnicity on cultural acceptability and ethnicity on Foreign Totrism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Tourists
  • Ethnic marketing
  • Ethnic food
  • Acculturation