ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 گروه ریاضی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به شناسایی مولفه ها و شاخص های موثر برای ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس پرداخته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف جز پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه می باشد. جهت شناسایی مولفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه در بورس ، مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مستندات، مقالات و تحقیقات سایر پژوهش گران داخلی و خارجی انجام شد. شاخص ها پس از استخراج نظر خبرگان( 17نفر از کارشناسان و نمایندگان بیمه مرکزی) با به کارگیری روش دلفی بازبینی شد. برای شناسایی شاخص ها از نرم افزار Excel و آزمون تی تست و پس از آن برای اولویت بندی مولفه ها از تکنیک تحلیل شبکه ای AHP از نرم افزار AHP Solver استفاده شد. مهم ترین شاخص ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه در بورس ، ضریب خسارت بیمه می باشد و اولویت دوم، سودآوری اولویت سوم، قابلیت اعتماد سرمایه گذاران اولویت چهارم، گستردگی شبکه فروش و اولویت پنجم، حجم قرارداد می باشد. با توجه به نتایج از بین 17 بیمه در بورس ، بیمه پارسیان بیشترین امتیاز را کسب کرد و شرکت بیمه سامان، کمترین امتیازرا کسب کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the performance of insurance companies listed on the stock exchange

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Khajavi dehshib 1
  • mohammadreza rostami 1
  • maryam mosleh 2
1 Department of Management, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
2 Department of Mathematics, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study has identified the effective components and indicators to evaluate the performance of listed companies. The present research is applied research in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. The data collection tool is a questionnaire. In order to identify the components and indicators for evaluating the performance of insurance companies in the stock market, library and internet studies including books, documents, articles and researches of other domestic and foreign researchers were conducted. The indicators were reviewed after extracting the opinion of experts (17 experts and representatives of the Central Insurance) using the Delphi method. AHP software was used to identify the indicators and t-test and then AHP network analysis technique was used to prioritize the components. The most important indicator for evaluating the performance of insurance companies in the stock market is the insurance loss ratio, and the second priority is the profitability of the third priority, the reliability of investors, the fourth priority, the extent of the sales network and the fifth priority, the volume of the contract. According to the results, among the 17 insurances in the stock market, Parsian Insurance received the highest score and Saman Insurance Company obtained the lowest score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Companies
  • Performance Appraisal
  • dimensions of performance appraisal of insurance companies
  • stock exchange
  • hierarchical analysis process (AHP)